Hoi Viet My - Vietnamese American Council


Các Chæ hay Dùng b¢ng Tiªng Anh - Vi®t
     

 
Vietnamese =
Tiªng Vi®t

Census =
Th¯ng kê dân s¯.

This is our future. Don't leave it blank =
Ðây là tß½ng lai cüa chúng ta. Xin ð×ng bö tr¯ng.

Form =
Mçu ð½n.

Fill out the Census form =
Xin ði«n ð½n Th¯ng Kê Dân S¯.

Participate in Census 2000 =
Tham gia vào Th¯ng Kê Dân S¯ Nåm 2000.

Everyone who lives in the U.S. should participate =
M÷i ng߶i s¯ng · MÛ ð«u phäi nên tham gia.

Your answers are confidential by law =
Theo lu§t pháp, nhæng câu trä l¶i cüa qúy v¸ s¨ ðßþc giæ kín.

Only aggregate data is published =
Chï có kªt quä t±ng quát chung ðßþc công b¯.

Our answers could help local and federal organizations allocate appropriate $185 billion for communities improvements =
Nhæng câu trä l¶i cüa chúng ta có th¬ giúp các c½ quan ð¸a phß½ng và liên bang phân ph¯i thích ðáng $185 tÖ ðô-la trþ c¤p trong vi®c cäi thi®n cµng ð°ng.

Mail back your form when completed =
Xin g·i lÕi mçu ð½n cüa quý v¸ sau khi ðã ði«n xong.

A Census Representative =
Nhân Viên ÐÕi Di®n Th¯ng Kê Dân S¯.

Ask for the official Census I.D. =
Xin höi thë cån cß¾c chÑng minh là nhân viên chính phü.

Strengthen the voice of our community  =
Làm cho tiªng nói cµng ð°ng Chúng ta mÕnh m¨ h½n.

c Ti Tr bi Funding Provided by Community Foundation Silicon Valley and the California Complete Count Committee

Tr· v« Trang Chü Tiªng Vi®t

 Tr· v« Trang Nhà Chü Tiªng MÛ