Vietnamese American Council  -  Hoi  Viet  My

Vietnamese Fonts : (Read and Write including usage for email): Vietnamese pages are supported by:

FREE dynamic fonts
 
 
VPS Fonts
VPS fonts for windows and Mac: free download
 VISCII
TriChlor fonts developed by Viet-Std Group: also free download
Also Free Dynamic fonts access  for your web- site
VNI Font
VNI free download font

 

midi by
The Silicon Band
Xa Quê Hß½ng  (Away from Home )

Composed in 1956 in Vietnam by Xuan Tien and Dan Tho.
Probably sadden by the division of Vietnam into two separate North and South countries by Geneve Convention in 1954.

Chi«u bu°n mênh mông xa quê thân yêu khi bß¾c chân ði trên bªn chia ly
Áng mây l¶ læng trôi êm v« ðâu ? cánh chim lß¾t bay ngàn l¯i
Thuy«n v« n½i nao cho ta luyªn tiªc xa bóng quê hß½ng ði t¾i muôn phß½ng
V¤n vß½ng v¶i ý t½ bao l¶i th½, l¡ng nghe lá r½i, chi«u ½i !

¿¾c mong s¨ quay v« ch¯n quê cû xa v¶i
Ni«m thß½ng bao la qua nåm tháng , hát khúc h°i hß½ng
N¡ng in bóng bên th«m , N¡ng chi«u l¡ng êm ð«m
Chi«u tha hß½ng dâng muôn ni«m nh¾ , cách xa c¯ hß½ng

  H§n s¥u ly hß½ng ai ðem ð¤t nß¾c chia cách ðôi n½i, sông núi chia phôi .
Vi­n du s¥u l¡ng mang theo tình quê , xót xa mªn thß½ng làng cû
Chi«u tà mây bay bao la gió cu¯n
chi«u ½i xa v¡ng tiªng chim g÷i ðàn
Th¥m m½ ß¾c mong ngày mai sáng tß½i
  ðàn vang tiªng ca H°i Hß½ng

Back To VAC Home  hay  Tr· v« trang Bän Tin