This is a monthly Newsletter in Vietnamese.

Ðây là trang ð÷c b¢ng tiªng Vi®t v¾i các sinh hoÕt trong tháng v×a qua. Xin quí v¸ b¤m vào tháng mu¯n xem.
Phäi có font VNI m¾i ð÷c ðßþc cho nåm 1999. Chï c¥n b¤m vào chæ vietnamese font này ð¬ l¤y vào máy ði®n toán cüa quí v¸, s¨ ð÷c ðßþc bän tin hàng tháng này nªu vì lý do gì mà dynamic font không chÕy vì h® th¯ng mÕng lß¾i b¸ tr· ngÕ¸.



Bän Tin Hàng Tháng: K¬ t× bän tin tháng này quý v¸ không có font tiªng vi®t cûng ð÷c ðßþc.
Các trang này dùng Dynamic Font cüa Trichlor Free nªu yêu c¥u

Tháng Hai nåm 2000
Tháng Giêng nåm 2000



Bän Tin Này dùng VNI Dynamic Font và qúy v¸ có th¬ yêu c¥u ð¬ có Free.

Vietnamese American Council Newsletter   December 1999
Vietnamese American Council Newsletter   November 1999
Vietnamese American Council Newsletter   October 1999
Vietnamese American Council Newsletter   September 1999
Vietnamese American Council Newsletter   August 1999

 

Back To VAC Home  và  tr· v« trang Nhà Chü Tiªng Vi®t