Hoi Viet My - Vietnamese American Council

Các Ngày c¥n chú Ý


 
 
Tr· V« Trang Th¯ng Kê 2000
 

Sau ðây là nhæng ngày quan tr÷ng giúp quý v¸ ph¥n nào trong vi®c trþ giúp cµng ð°ng chúng ta hþp tác v¾i Nha Th¯ng Kê Dân S¯ trong vi®c Th¯ng Kê Dân S¯ Hoa KÏ nåm 2000 này.

  • Ngày 1 tháng 3, nåm 2000: Các th½ t× s¨ gØi ðªn các hµ cho phép các hµ ch÷n ngôn ngæ h÷ mu¯n ði«n ð¬ nh§n ðßþc mçu ð½n th¯ng kê dân s¯.
  • Ngày 15 tháng 3, nåm 2000: Mçu ð½n th¯ng kê dân s¯ ðªn hµp thß cüa các hµ.
  • Ngày 1 tháng 4, nåm 2000: Ngày Th¯ng Kê Dân S¯.
  • T× ngày 1 ðªn 26 tháng 4, nåm 2000: Các hµ hoàn t¤t mçu ð½n th¯ng kê dân s¯ và gØi lÕi Nha Th¯ng Kê Dân S¯ Hoa KÏ.
  • T× 27 tháng 4 ðªn 7 tháng 7, nåm 2000: Các nhân viên cüa Nha Th¯ng Kê Dân S¯ Hoa KÏ thåm viªng các hµ không trä l¶i mçu ð½n th¯ng kê dân s¯.
  • Ngày 31 tháng 12, nåm 2000: T±ng Th¯ng Hoa KÏ nh§n ðßþc dân s¯ chính thÑc.

Xin quý v¸ lßu ý:
M²i nåm, trên 100 tÖ MÛ Kim trong ngân sách liên bang ðßþc phân phát ðªn các ð¸a phß½ng dña trên nhæng con s¯ cüa th¯ng kê dân s¯. V§y tham gia vào công cuµc th¯ng kê dân s¯ là quy«n lþi hàng ð¥u cüa m÷i ng߶i.

c Ti Tr bi Funding Provided by Community Foundation Silicon Valley and the California Complete Count Committee

 Tr· v« Trang Nhà Chü Tiªng MÛ
Th¯ng Kê dùng làm gì?
Th¡c M¡c
Các Chæ hay dùng Anh - Vi®t
 
Th¯ng Kê B¢ng Tiªng MÛ
Cam Kªt giæ Kín