Hoi Viet My - Vietnamese American Council


 
 

 

Bµ Thß½ng MÕi Hoa KÏ
Nha Th¯ng Kê Dân S¯
 

Cuµc
Th¯ng Kê
Dân S¯
Hoa KÏ
nåm 2000
 
 
 
 

D-31(P)
(1-21-98)

 

 

Các Câu Trä L¶i cüa Quý V¸ s¨ Ðßþc Tuy®t Яi Giæ Kín

Nha Th¯ng Kê Dân S¯ ðang chu¦n b¸ t± chÑc Cuµc Th¯ng Kê Dân S¯ Hoa KÏ nåm 2000. Nhi«u sinh hoÕt v« th¯ng kê s¨ di­n ra tÕi khu vñc quý v¸ trong vòng vài tháng t¾i. Chúng tôi cäm ½n sñ tham gia cüa quý v¸ và sñ hþp tác cüa m÷i ng߶i khác trong cµng ð°ng.

Các sinh hoÕt ki¬m tra dân s¯ ðßþc cho phép làm chiªu theo lu§t ð¸nh* và ðßþc bäo v® tuy®t ð¯i kín ðáo v« các câu trä l¶i cüa quý v¸. Trong vi®c bäo v® sñ kín ðáo này, ðÕo lu§t này cûng ðòi höi quý v¸ cung c¤p tin tÑc theo yêu c¥u. Chï có nhæng nhân viên cüa Nha Th¯ng Kê Dân S¯ ðã tuyên th® - và không có ng߶i nào khác - ðßþc phép dòm ngó vào h° s½ quý v¸ ðã cung c¤p.

Cäm ½n quý v¸ trong vi®c giúp bäo ðäm KÏ Th¯ng Kê Dân S¯ Hoa KÏ nåm 2000 ð¬ ðÕt kªt quä t¯t ð©p nh¤t trong l¸ch sØ.

*Danh Bµ 13, Bµ Lu§t Hoa KÏ, các ÐoÕn 141, 193, và 221

c Ti Tr bi Funding Provided by Community Foundation Silicon Valley and the California Complete Count Committee

Tr· v« Trang Chü Tiªng Vi®t

Tr· v« Trang Nhà Chü Tiªng MÛ
Th¯ng Kê dùng làm gì?
Th¡c M¡c
Các Chæ hay dùng Anh - Vi®t
 
Th¯ng Kê B¢ng Tiªng MÛ
Ngày nên Nh¾
Tr· v« Trang Th¯ng Kê 2000