Hoi Viet My - Vietnamese American Council

Hµi Chúng tôi là trung tâm giúp quý v¸ ði«n bän câu höi mçu ð½n nh§n ðßþc và trä l¶i các th¡c m¡c.
San Jose 408-971-8280 - ThÑ Hai-ThÑ Sáu 9 gi¶ am - 5 gi¶ pm ThÑ B¦y 9 am - 2 pm.


Th¯ng Kê nåm 2000 và cácTin TÑc c¥n Biªt
 
 

 

NÅM LÝ DO CHÍNH
TÕi Sao Quý V¸ Nên Ði«n Mçu нn
Th¯ng Kê Dân S¯ Cüa Mình

1. Giúp Cµng аng Chúng Ta Phát Tri¬n. Khu gia cß cüa quý v¸ có b¸ k©t xe nhi«u, có nhæng ng߶i cao niên s¯ng mµt mình, hay có tr߶ng h÷c v¾i quá nhi«u h÷c sinh không? Các s¯ li®u th¯ng kê dân s¯ có th¬ giúp cµng ð°ng quý v¸ tìm ra phß½ng pháp giäi quyªt nhæng v¤n ð« chung.

Nhæng t± chÑc vô vø lþi sØ døng s¯ li®u th¯ng kê dân s¯ ß¾c tính s¯ lßþng ng߶i có tri¬n v÷ng tr· thành ng߶i tình nguy®n trong các cµng ð°ng toàn qu¯c.

2. Ðßþc Giúp ÐÞ Khi C¥n. Nhi«u h® th¯ng cÑu giúp kh¦n c¤p 911 dña vào nhæng bän ð° l§p ra cho cuµc th¯ng kê dân s¯ v×a qua. Dæ ki®n t× th¯ng kê dân s¯ giúp các c½ quan cung c¤p d¸ch vø y tª, dñ ðoán vi®c lan truy«n b®nh t§t trong các cµng ð°ng có trë em ho£c ng߶i cao niên. Khi b¸ ng§p løt, bão hay ðµng ð¤t s¯ li®u th¯ng kê dân s¯ cho nhæng ng߶i cÑu nÕn biªt có bao nhiêu ng߶i c¥n h÷ giúp ðÞ.

Khi bão Andrew §p vào Mi«n Nam Florida nåm 1992, dæ ki®n th¯ng kê dân s¯ giúp công vi®c cÑu nÕn b¢ng cách cung c¤p ß¾c lßþng s¯ ng߶i trong m²i khu nhà.

3. Hãy Ь Chính Phü Phøc Vø Cho Chúng Ta. Ðây là mµt cách cho nhà chÑc trách biªt chúng ta là ai và chúng ta c¥n gì. Các s¯ li®u ðßþc sØ døng ðßþc giúp xác ð¸nh cách phân ph¯i h½n hàng tråm tï trong ngân quÛ ti¬u bang và liên bang. Chúng ta ðang nói v« b®nh vi®n, xa lµ, sân v§n ðµng và chß½ng trình ån trßa tÕi tr߶ng.

Nh¾ dùng s¯ li®u th¯ng kê dân s¯ ð¬ h² trþ cho l¶i yêu c¥u thành l§p trung tâm cµng ð°ng m¾i, các cao niên trong mµt cµng ð°ng tÕi ti¬u bang New England ðã thành công trong vi®c chÑng minh nhu c¥u cüa mình trß¾c nhæng ðÕi bi¬u chính quy«n ð¸a hÕt.

4. Giäm Sñ Th¤t BÕi cho n«n Thß½ng MÕi MÛ. Vì s¯ li®u th¯ng kê dân s¯ giúp các kÛ ngh® giäm sñ th¤t bÕi trong các ð¥u tß và ð¸nh rõ nhæng th¸ tr߶ng có ti«m nång, các c½ s· thß½ng mÕi có th¬ tÕo ra sän ph¦m mà quý v¸ c¥n.

Bµ Thß½ng MÕi Massachussetts phát hành tài li®u, "Toàn Bµ Nhæng Yªu T¯ Cån Bän Quý V¸ C¥n Biªt ð¬ M· Mµt C½ S· Thß½ng MÕi M¾i", cho các ti¬u thß½ng biªt cách sØ døng s¯ li®u th¯ng kê dân s¯ ð¬ xác ð¸nh khä nång tiêu thø sän ph¦m m¾i.

5. Hæu Ích Cho Chính Quý V¸ và Gia Ðình. H° s½ cá nhân ðßþc giæ kín trong 72 nåm, nhßng quý v¸ có th¬ xin gi¤y chÑng nh§n t× nhæng l¥n th¯ng kê dân s¯ trß¾c ðó ð¬ làm b¢ng chÑng xác minh tu±i cüa mình, n½i cß ngø hay liên h®, dæ ki®n có th¬ giúp quý v¸ hµi ðü ði«u ki®n nh§n hßu b±ng, thiªt l§p quy«n công dân hay th×a hß·ng di sän. Vào nåm 2072, cháu ch¡t cüa quý v¸ có th¬ sØ døng dæ ki®n th¯ng kê dân s¯ ð¬ nghiên cÑu gia phä dòng h÷. Hi®n tÕi, con cüa quý v¸ có th¬ dùng dæ ki®n th¯ng kê dân s¯ ð¬ làm bài t§p cüa chúng.

Vì chúng ta th¯ng kê dân s¯ m²i 10 nåm k¬ t× nåm 1790, chúng ta biªt ðßþc Nß¾c MÛ ðã tiªn xa ðªn ðâu.

c Ti Tr bi Funding Provided by Community Foundation Silicon Valley and the California Complete Count Committee
 

 Tr· v« Trang Nhà Chü Tiªng MÛ
Th¯ng Kê dùng làm gì?
Th¡c M¡c
Các Chæ hay dùng Anh - Vi®t
 
Th¯ng Kê B¢ng Tiªng MÛ
Cam Kªt giæ kín
Ngày nên Nh¾