VAC Newsletter: Toång keát sinh hoaït cuûaHoäi Vieät Myõ trong
thaùng 9/1999
Vaøo ngaøy thöù Baûy 25 thaùng 9,1999 (nhaèm 16 thaùng 8 AÂm Lòch), Hoäi Vieät Myõ toå chöùc ñi chuøa Vaïn Phaät nhaân dòp Leã Trung Thu/Raèm thaùng 8 AÂm lòch. Chuøa naèm veà phía Baéc San Francisco, thuoäc thaønh phoá Talmage, nôi coù nhieàu thaéng caûnh, di tích lòch söû, caùch San Jose khoaûng 150 miles veà phía Baéc. Coù 45 hoäi vieân tham döï. Phöông tieän di chuyeån baèng xe bus, ñi vaø veà trong ngaøy.

Caùc hoaït ñoäng khaùc

Hoäi Vieät Myõ thöôøng xuyeân:

Lôùùp Ñieän Töû
(Electronic Assemblers I & II)
Chöông Trình Baûo Hieåm Söùc Khoeû Gia Ñình Laønh Maïnh (Healthy Families Program)

Hoäi coù chöông trình xin baûo hieåm söùc khoeû cuûa chính phuû cho treû em (töø 1 ñeán 18 tuoåi) giaù thaáp, goàm coù baûo hieåm veà söùc khoeû, raêng vaø maét. Haèng thaùng töø $4-$6 cho moãi em.
 
 

BAÛN KIEÅM SOAÙT DAØNH CHO NGÖÔØI CAO NIEÂN TRÖÔØNG HÔÏP KHAÅN CAÁP

HAÕY NHAÄN LAÁY TRAÙCH NHIEÄM - HAÕY TÖÏ CÖÙU ÑÔØI MÌNH

GIÖÕ LIEÂN LAÏC VÔÙI HAØNG XOÙM VAØ CANH CHÖØNG CHO NHAU

 1. VEÀ CAÙC NHU CAÀU Y KHOA CUÛA QUYÙ VÒ
 1. CAÙC DUÏNG CUÏ CHOÁNG THIEÂN TAI TOÅNG QUAÙT:
CHUAÅN BÒ KHAÅN CAÁP NAÊM 2000
"Y2K" laø gì?
  Caùc chöông trình cuûa maùy ñieän toaùn tröôùc ñaây duøng maõ soá coù hai con soá ñeå chæ naêm, ví duï, naêm 1989 ñöôïc tieâu bieåu baèng maõ soá coù hai con soá "89". Khi ñeán ngaøy 1 thaùng Gieâng naêm 2000, caùc maùy ñieän toaùn cuõ seõ ñoïc laø 1900 thay vì 2000. Y2K töôïng tröng cho naêm 2000.

  Taïi sao chuùng ta caàn phaûi quan taâm veà vaán ñeà cuûa maùy ñieän toaùn naøy?

Caùc maùy ñieän toaùn baây giôø ñöôïc duøng trong nhieàu nôi khoâng troâng thaáy ñöôïc vaø ñaõ trôû thaønh moät phaàn cuûa ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa chuùng ta duø cho thöôøng thöôøng chuùng ta khoâng hay bieát veà chuùng noù. Laáy ví duï, caùc maùy ñieän toaùn vaø caùc con chip cuûa maùy ñieän toaùn coù theå ñöôïc duøng trong caùc beänh vieän, ñoà trang bò cuûa beänh vieän, heä thoáng thoâng gioù trong caùc toøa nhaø, heä thoáng baùo ñoäng hoûa hoaïn vaø an ninh, caùc ngaân haøng, caùc coâng ty ñieän löïc, ñeøn höôùng daãn xe coä löu thoâng vaø caùc nôi khaùc khoâng troâng thaáy ñöôïc.

Phaàn lôùn caùc chuyeân gia tieân ñoaùn caùc söï roái loaïn theo töøng ñòa phöông ôû trong nhöõng heä thoáng naøy, khoâng ai bieát ñöôïc laø taàm möùc vaø thôøi gian bao laâu.

 1. Quyù vò coù theå laøm gì ñeå chuaån bò?
Moät hoäp ñöïng 3 phaàn aên ñöôïc caáp phaùt cho quyù vò ñeå giöõ cho ñeán sau ngaøy 1 thaùng Gieâng, 2000. Coù theâm nhöõng thöù thöïc phaåm ñeå laâu ñöôïc lieät keâ nhö sau:

THÒT/PROTEIN ÑOÙNG HOÄP:

TRAÙI CAÂY VAØ RAU: NGUÕ COÁC: LINH TINH:
NHÖÕNG LIEÂN LAÏC KHAÅN CAÁP
DÖÏ TRUØ

LIEÂN LAÏC NGOAØI TIEÅU BANG:

Teân _______________________________

Thaønh phoá __________________________

Ñieän thoaïi (Ngaøy)_________________________ (Ñeâm)_________________________

LIEÂN LAÏC ÑÒA PHÖÔNG:

Teân ________________________________

Ñieän thoaïi (Ngaøy)_______________________ (Ñeâm)_________________________

Baø con gaàn nhaát:

Teân ________________________________

Ñieän thoaïi (Ngaøy)_________________________ (Ñeâm) _________________________

Caùc soá Ñieän Thoaïi Khaån Caáp:
Tröôøng hôïp khaån caáp ñe doïa ñeán taùnh maïng, goïi soá 911.

Sôû Caûnh Saùt:_________________________

Sôû Cöùu Hoûa: ________________________

Beänh Vieän: _________________________

Baùc Só Gia Ñình:

Teân: ______________________________ Ñieän thoaïi: __________________________

Teân: ______________________________ Ñieän thoaïi: __________________________

Ñòa ñieåm taäp hoïp:

Trong tröôøng hôïp di taûn

1. Ngay beân ngoaøi nhaø cuûa quyù vò -

Coù _________ Khoâng _________

2. Ñòa ñieåm khaùc- _____________________________
 
 

BAÛN KIEÅM SOAÙT CHUAÅN BÒ CHO TRÖÔØNG HÔÏP KHAÅN CAÁP
NÖÔÙC UOÁNG - THÖÏC PHAÅM - THUOÁC MEN

  NÖÔÙC - DAØNH CHO MOÃI NGÖÔØI TRONG GIA ÑÌNH
- Toái thieåu 1 gallon cho moãi ngöôøi moät ngaøy
  THÖÏC PHAÅM - Caùc thöù ñoà aên khoâng bò hö thoái khoâng caàn boû tuû laïnh hoaëc naáu.
  THÒT/PROTEIN ÑOÙNG HOÄP
(Ñoà aên ñoùng hoäp coù theå coù chöùa chaát muoái cao - xem kyõ nhaõn hieäu vaø tìm caùc saûn phaåm ít muoái.)
  TRAÙI CAÂY VAØ RAU:
  CAÙC LOAÏI SÖÕA:
  NGUÕ COÁC:
  LINH TINH
  CAÙC LOAÏI THUOÁC MEN
  DÖÏ TRUØ THEÂM MEÀN VAØ AÙO AÁM SAÜN SAØNG
Naêm 2000
Haõy töï baûo veä mình - haõy laøm theo nhöõng lôøi chæ daãn sau ñaây:

Taøi chaùnh:

Chuaån bò ñôn giaûn Caùc nôi lieân laïc gôïi yù ñeå chuaån bò cho naêm 2000:

Vaên Phoøng Dòch Vuï Khaån Caáp cuûa Thoáng Ñoác California

www.oes.ca.gov

Cô Quan Quaûn Lyù Khaån Caáp cuûa Lieân Bang (FEMA)

www.fema.gov phone: 415-923-7100

Hoàng Thaäp Töï Hoa Kyø

www.redcross.org phone: 408-577-1000

UÛy Ban Ñaëc Bieät Thöôïng vieän Hoa Kyø veà Vaán Ñeà Kyõ Thuaät naêm 2000

www.senate.gov/~y2k

Hoäi Ñoàng cuûa Toång Thoáng veà nhöõng Chuyeån Ñoåi qua naêm 2000

www.Y2K.gov 1-888-USA-442K

Keá Hoaïch naêm 2000 cuûa San Francisco

www.sfy2k.com

 Tr· v« trang Bän Tin