VAC NEWSLETTER
Toång keát sinh hoaït cuûa Hoäi Vieät Myõ trong thaùng 8/99
Vaøo ngaøy 28 thaùng 8,1999, Hoäi Vieät Myõ toå chöùc ñi chuøa Kin Sôn nhaân dòp Leã Vu Lan/Raèm thaùng 7 AÂm lòch. Coù 45 hoäi vieân tham döï. Phöông tieän di chuyeån baèng xe bus, ñi vaø veà trong ngaøy. Leã haèng naêm do Little Saigon Radio toå chöùc. Coù 16 vò hoäi vieân cao nieân (70 tuoåi trôû leân) ghi danh ñi döï daï tieäc taïi nhaø haøng Asian Hot Pot, 2112 Monterey Rd., San Jose, trong ngaøy 29 thaùng 8, 1999 luùc 6:00 pm.

Caùc hoaït ñoäng khaùc
Hoäi Vieät Myõ thöôøng xuyeân:
Lôùùp Ñieän Töû (Electronic Assemblers I & II)
Chöông Trình Baûo Hieåm Söùc Khoeû Gia Ñình Laønh Maïnh (Healthy Families Program)

Hoäi coù chöông trình xin baûo hieåm söùc khoeû cuûa chính phuû cho treû em (töø 1 ñeán 18 tuoåi) giaù thaáp, goàm coù baûo hieåm veà söùc khoeû, raêng vaø maét. Haèng thaùng töø $4-$6 cho moãi em.

Tin veà SÔÛ DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH (INS)

CALIFORNIA SERVICE CENTER
P.O. BOX 10400
LAGUNA NIGUEL, CA 92607-2769
 1. Leä phí hoà sô: $225
 2. 2 taám hình caên cöôùc
 3. Baûn sao Theû Xanh (hai maët)
 4. $25 leä phí laên tay (giaáy baùo ñi laên tay seõ gôûi veà sau)
1887 Monterey Hwy, 2nd Floor (giöõa Phelan & Curtner) San Jose, CA 95112 Tel.: (408) 918 - 4000
 1. Taïi San Jose:

 2. Willow Glen Station
  1750 Meridian Ave. Rm 123
  (gaàn ngaõ tö Moorpark & Meridian)
  San Jose, CA 95125
  Tel.: (408) 723-6197
   
 3. Taïi Mountain View:

 4. Mountain View Main Post Office
  221 Hope Street
  (goùc Villa St & Hope St.)
  Mt. View, CA 94042
  Tel.: (650) 967-5721
   
 5. Taïi Sunnyvale:

 6. Sunnyvale Main Post Office
  580 N. Mary Avenue
  Sunnyvale, CA 94086
  Tel.: (408)732-0121
   
 7. Taïi San Francisco:

 8. San Francisco U.S. Passport Agency
  525 Market Street, Rm 200
  Tel.: (415) 744-4010
   
 9. Taïi Santa Clara:

 10. Santa Clara Main Post Office
  1200 Franklin Mall
  Santa Clara, CA 95050
  Tel.:(408) 452-4300
Ñòa chæ noäp ñôn xin tieàn SSI:
Social Security Services
2726 Aborn Road
San Jose, CA 95121
Tel.: (408) 291-4197

Social Security Administration
Branch Office (Chi nhaùnh)
3315 Almaden Expy. # 51
San Jose, CA 95118
Tel.: (408) 267-3800
1-800-772-1213

Nhöõng ai hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå nhaän SSI?
Caùc tieâu chuaån hoäi ñuû ñieàu kieän do Cô Quan Quaûn Trò An Sinh Xaõ Hoäi (SSA = Social Security Administration) ñöa ra. Ñeå nhaän ñöôïc tieàn SSI, caùc öùng vieân noäp ñôn phaûi laø ngöôøi ngheøo hoaëc laø:

Taøi saûn cuûa ngöôøi nhaän SSI khoâng vöôït quaù 2,000 ñoâ-la (3,000 ñoâ-la cho caû hai vôï choàng), khoâng keå nhaø cöûa, xe hôi, vaø moät moùn tieàn nhoû veà baûo hieåm nhaân thoï hoaëc tieàn ñeå daønh mai taùng.

Phaàn lôùn nhöõng ngöôøi nhaän SSI cuõng hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå nhaän Medicaid vaø Food stamps. Trong 31 tieåu bang, keå caû California, nhöõng ngöôøi nhaän SSi khoâng caàn phaûi noäp ñôn rieâng reõ ñeå xin Medicaid, nhöng ñöôïc xem nhö hoäi ñuû ñieàu kieän döïa treân ñieàu kieän ñöôïc höôûng SSI.

Möôïn tieàn G.A.:
Social Services Agency
591 N. King Road
San Jose, CA 95133-1656
 

Xin Housing
CHÖÔNG TRÌNH PHUÏ TRÔÏ TIEÀN THUEÂ NHAØ
(Housing Authority of Santa Clara - federally subsidized and low income housing) Sôû Gia Cö taïi Haït Santa Clara quaûn trò muïc 8 hieän haønh (existing Section 8) cuûa chöông trình phuï trôï tieàn thueâ nhaø. Chöông trình naøy ñöôïc taøi trôï bôûi Boä Gia Cö vaø Phaùt Trieån Ñoâ Thò (H.U.D.= Housing & Urban Development) ñöôïc ñeà ra ñeå trôï giuùp cho caùc gia ñình vaø caùc caù nhaân coù lôïi töùc thaáp ñeå traû tieàn thueâ nhaø cuûa hoï (30% cuûa tieàn thu nhaäp haèng thaùng)

 1. Tieâu chuaån ñeå ñöôïc höôûng chöông trình naøy laø:
 1. Möùc lôïi töùc cao nhaát haèng naêm hieän nay laø:
Ñòa chæ lieân laïc:

Housing Authority
Santa Clara County
505 West Julian Street,
San Jose, CA 95110-2300
Tel.: (408) 993-2974
(408) 993-2990
Ngöôøi tieáp xuùc: Ñaëng Traàn Haûi, (408) 924-0867

Xin MEDICAID / MEDI-CAL:
Chöông trình Medicaid cuûa tieåu bang California coøn ñöôïc bieát ñeán vôùi teân goïi Medi-Cal, laø chöông trình baûo hieåm y teá ñöôïc taøi trôï bôûi lieân bang vaø tieåu bang.

Hieän nay chöông trình Medicaid phuïc vuï treân 36 trieäu ngöôøi thuoäc 3 dieän sau ñaây:

Moïi chi tieát xin quyù vò lieân laïc:
Hoäi Vieät Myõ

Vietnamese American Council
611 N. 13th Street
San Jose, CA 95112
Tel: (408) 971-8280
Fax: (408) 971-8285
http://www.viet-nam.org
Email:vacsc@viet-nam.org

 Tr· v« trang Bän Tin