VAC Newsletter:  Tháng 12-1999

T±ng Kªt

Caùc hoaït ñoäng khaùc
Hoäi Vieät Myõ thöôøng xuyeân:
Lôùùp Ñieän Töûû
(Electronic Assemblers I & II)
Chöông Trình Baûo Hieåm Söùc Khoeû Gia Ñình Laønh Maïnh (Healthy Families Program)

Hoäi coù chöông trình xin baûo hieåm söùc khoeû cuûa chính phuû cho treû em (töø 1 ñeán 18 tuoåi) giaù thaáp, goàm coù baûo hieåm veà söùc khoeû, raêng vaø maét. Haèng thaùng töø $4-$6 cho moãi em.

THOÂNG CAÙO
CUÛA SÔÛ GIA CÖ HAÏT SANTA CLARA
THAÙNG 10/1999

Keå töø ngaøy 01 thaùng 11, 1999, Sôû Gia Cö thuoäc Haït Santa Clara ñaõ baét ñaàu ñieàu haønh moät chöông trình môùi veà nhaø cöûa cuûa Lieân Bang ñöôïc ñaët teân laø Chöông Trình Chöùng Töø (Voucher).

Trong Chöông Trình naøy, nhöõng gia ñình coù lôïi töùc thaáp döôùi 50% möùc lôïi töùc trung bình trong Haït ñöôïc caáp phaùt moät soá tieàn nhaát ñònh ñeå traû tieàn nhaø haèng thaùng cuûa hoï. Soá tieàn naøy ñöôïc traû thaúng cho chuû nhaø cuûa caùc gia ñình ñöôïc trôï giuùp nhaø cöûa.

Soá tieàn naøy ñöôïc tính toaùn baèng caùch tröø 30% lôïi töù cuûa gia ñình thuï höôûng töø möùc tieâu cghuaån traû tieàn.

Möùc tieâu chuaån traû tieàn cuûa Chöông Trình Chöùng Töø ñöôïc xeùt laïi haèng naêm vaø möùc naøy coù theå ñöôïc gia taêng bôûi Sôû Gia Cö. Luaät leä cuûa Chöông Trình ñoøi phaûi coù thoâng caùo cho quaàn chuùng bieát caùc söï thay ñoåi trong möùc tieâu chuaån traû tieàn.

Vì vaäy, keå töø ngaøy 01 thaùng Möôøi, 1999, möùc Tieâu Chuaån Traû Tieàn cuûa Chöông Trình Chöùng Töø (Voucher) ñaõ ñöôïc ñieàu chænh laïi cho:

1) Caùc gia ñình thuï höôûng ñöôïc vaøo Chöông Trình sau ngaøy coù hieäu löïc naøy;

2) cho caùc gia ñình ñang thuï höôûng coù ngaøy taùi xeùt hoà sô haèng naêm sau ngaøy coù hieäu löïc vaø

3) cho caùc gia ñình thuï höôûng xin di chuyeån sau ngaøy coù hieäu löïc.

CHÖÙNG TÖØ CÔÕ

GIAÙ TIEÂU CHUAÅN CUÕ

GIAÙ TIEÂU CHUAÅN MÔÙI

0 Phoøng Nguû $808 $866

1 Phoøng Nguû $922 $988

2 Phoøng Nguû $1,139 $1,221

3 Phoøng Nguû $1,561 $1,673

4 Phoøng Nguû $1,753 $1,879

5 Phoøng Nguû $2,016 $2,161

6 Phoøng nguû $2,279 $2,443

TÔØ THOÂNG CAÙO NAØY CHÆ AÙP DUÏNG CHO CAÙC NGÖÔØI ÑANG THUÏ HÖÔÛNG CHÖÔNG TRÌNH CHÖÙNG TÖØ (VOUCHER) VAØ KHOÂNG THIEÁT LAÄP SÖÏ TRÔÏ GIUÙP MÔÙI ÑOÁI VÔÙI QUAÀN CHUÙNG.

Sôû Gia Cö khoâng bao giôø kyø thò baát cöù ai bò pheá taät trong baát cöù chöông trình hoaëc hoaït ñoäng naøo. Baø Sandi Douglas ñaõ ñöôïc chæ ñònh laøm Ñieàu Hôïp Vieân veà vaán ñeà Pheá Taät ñeå giaûi ñaùp caùc ñieàu quan taâm lieân quan ñeán chính saùch naøy vaø quyù vò coù theå goïi ñieän thoaïi ñeán nhaân vieân naøy taïi soá (408) 298-4103 hoaëc soá TDD (408) 993-3041.
 
 

SÔÛ DI TRUÙ RUÙT NGAÉN THÔØI GIAN CHÔØ ÑÔÏI
Töø 28 thaùng xuoáng coøn 12 thaùng

Sôû Di Truù Hoa Kyø cho bieát ñaõ ruùt ngaén thôøi gian chôø ñôïi ñeå trôû thaønh coâng daân Myõ töø 28 thaùng xuoáng coøn 12 thaùng. Boä Tröôûng Tö Phaùp Hoa Kyø, Baø Janet Reno tuyeân boá hoâm thöù naêm ôû Washington raèng Sôû Di Truù Hoa Kyø ñaõ hoaøn taát 1.2 trieäu ñôn xin nhaäp tòch trong naêm taøi chaùnh chaám döùt vaøo ngaøy 30 thaùng Chín, taêng 105% so vôùi naêm taøi chaùnh tröôùc.

Baø Doris Meissner, uûy vieân cuûa Boä Tö Phaùp noùi: "Vieäc chaøo ñoùn caùc coâng daân môùi laø moät trong nhöõng vieäc laøm quan troïng nhaát maø chuùng toâi ñaõ laøm vôùi tö caùch laø moät quoác gia. Toâi raát haõnh dieän veà söï tieán boä ñaùng keå cuûa INS trong chöông trình nhaäp tòch."

Sôû Di Truù Hoa Kyø ñaõ töøng bò aùp löïc cuûa Quoác Hoäi, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ñaïi dieän cho nhöõng quaän coù ñoâng ñaûo di daân, thuùc ñaåy giaûi quyeát caùc hoà sô bò öù ñoïng. Theo yeâu caàu cuûa baø Meissner, Quoác Hoäi Hoa Kyø daønh rieâng 175 trieäu Myõ kim cho INS naêm roài ñeå giuùp thueâ möôùn theâm nhaân vieân vaø môû roäng cô sôû laøm vieäc.

Maëc daàu Cô quan INS Hoa Kyø coøn öù ñoïng 1.4 trieäu hoà sô nhöng baø Meissner höùa laø seõ ruùt ngaén hôn nöõa thôøi gian chôø ñôïi vaøo thôøi ñieåm naøy naêm tôùi.
(löôïc dòch töø Mercury News 11/3/99)

 Tr· v« trang Bän Tin