VAC Newsletter: Thaùng 10-1999

Toång keát

Vaøo ngaøy thöù Baûy 23 thaùng 10,1999 (nhaèm 15 thaùng 9 AÂm Lòch), Hoäi Vieät Myõ toå chöùc ñi chuøa Dieäu Quang ôû Sacramento. Coù 45 hoäi vieân tham döï. Phöông tieän di chuyeån baèng xe bus, ñi vaø veà trong ngaøy.

Caùc hoaït ñoäng khaùc
Hoäi Vieät Myõ thöôøng xuyeân:
Lôùùp Ñieän Töû
(Electronic Assemblers I & II)


Chöông Trình Baûo Hieåm Söùc Khoeû Gia Ñình Laønh Maïnh (Healthy Families Program)

Hoäi coù chöông trình xin baûo hieåm söùc khoeû cuûa chính phuû cho treû em (töø 1 ñeán 18 tuoåi) giaù thaáp, goàm coù baûo hieåm veà söùc khoeû, raêng vaø maét. Haèng thaùng töø $4-$6 cho moãi em.
 
 

Sôû Di Truù INS löu yù
Caàn xin Theû Xanh môùi (Green Card)
tröôùc khi Theû heát haïn
Nhöõng Theû Xanh ñöôïc caáp töø muøa Thu naêm 1989 ñeán nay saép heát haïn. Sôû Di Truù öôùc tính coù tôùi 660,000 thöôøng truù nhaân caàn phaûi xin Theû Xanh môùi trong naêm tôùi.

Ngaøy heát haïn cuûa Theû Xanh seõ khoâng aûnh höôûng ñeán tình traïng hôïp phaùp cuûa thöôøng truù nhaân. Tuy nhieân, moät Theû Xanh coù hieäu löïc raát caàn thieát ñeå traùnh moät soá khoù khaên khi ñi xin vieäc laøm, höôûng tieän ích coâng coäng, vaø trôû laïi Hoa Kyø sau khi xuaát ngoaïi.

Thöôøng truù nhaân coù theå noäp ñôn xin Theû Xanh môùi 6 thaùng tröôùc ngaøy heát haïn. Khi noäp ñôn, thöôøng truù nhaân seõ ñöôïc caáp moät giaáy chöùng minh taïm thôøi tình traïng cö nguï hôïp phaùp cuûa mình baèng caùch laø:


MEDICARE BOÅ TUÙC
Medi-Cal
Medi-Cal cung öùng baûo hieåm y teá cho nhöõng ngöôøi coù lôïi töùc thaáp hoäi ñuû moät soá ñieàu kieän naøo ñoù. Ñaây laø teân cuûa California daønh cho chöông trình Medicaid cuûa lieân bang.

Quyù vò coù theå nhaän caû Medicare laãn Medi-Cal ñeå giuùp traû caùc hoùa ñôn chöõa beänh cuûa quyù vò.

Caùc quyeàn lôïi:
Chöông trình Medi-Cal traû cho vieäc chaêm soùc y teá "xeùt thaáy caàn thieát veà maët y khoa", bao goàm caû caùc laàn thaêm beänh cuûa baùc só, chuïp quang tuyeán X vaø caùc xeùt nghieäm trong phoøng thöû nghieäm, chaêm soùc ôû beänh vieän vaø nhaø döôõng laõo, caùc dòch vuï y teá ban ngaøy daønh cho ngöôøi lôùn, chaêm soùc söùc khoeû taïi nhaø, cho toa mua thuoác, moät soá chaêm soùc veà raêng, caùc duïng cuï giaû vaø chænh hình, maét kính, duïng cuï trôï thính, trang bò y khoa, caùc dòch vuï xe cöùu thöông, vaø chaêm soùc khi haáp hoái.

Medi-Cal cuõng traû cho tieàn baûo hieåm haèng thaùng cuûa quyù vò cho phaàn B cuûa Medicare, caùc khoaûn tieàn phuï troäi vaø tieàn khaáu tröø.

Baûo ñaûm laø baùc só hoaëc beänh vieän cuûa quyù vò chaáp nhaän söï hoaøn traû tieàn laïi cuûa Medi-Cal. Medi-Cal thanh toaùn tröïc tieáp cho caùc nhaø cung öùng, chöù khoâng phaûi cho quyù vò, vaø caùc nhaø cung öùng gôûi hoùa ñôn thaúng cho Medi-Cal.

Neáu quyù vò hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå höôûng caùc quyeàn lôïi cuûa Medi-Cal, quyù vò khoâng caàn phaûi mua baûo hieåm y teá khaùc.

Laøm theá naøo ñeå hoäi ñuû ñieàu kieän
Ñeå hoäi ñuû ñieàu kieän, quyù vò phaûi nhìn vaøo caû hai thöù lôïi töùc vaø taøi saûn.

Quyù vò coù theå coù taøi saûn trò giaù $2,000 daønh cho moät caù nhaân hoaëc $3,000 cho moät caëp vôï choàng. Moät soá trong taøi saûn cuûa quyù vò - chaúng haïng nhö nhaø cöûa vaø xe hôi - ñöôïc mieãn tính khi xaùc ñònh xem quyù vò coù nhaän baûo hieåm cuûa Medi-Cal khoâng.

Neáu quyù vò hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå laõnh tieàn SSI thì ñöông nhieân quyù vò cuõng hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå höôûng Medi-Cal ñaày ñuû. Quyù vò haõy noäp ñôn xin tieàn SSI taïi Vaên Phoøng An Sinh taïi Ñòa Phöông cuûa quyù vò.

MEDICARE BOÅ TUÙC
Trôï giuùp cho dieän coù Lôïi Töùc Thaáp

Coù nhieàu chöông trình giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi coù lôïi töùc thaáp ñeå traû tieàn baûo hieåm chaêm soùc y teá: QMB, SLMB, QI-1, QI-2, vaø HIPP. Caùc quyeàn lôïi cuûa moãi loaïi thuoäc nhöõng chöông trình naøy ñöôïc moâ taû döôùi ñaây.

Chöông Trình daønh cho Ngöôøi höôûng Medicare Hoäi Ñuû Ñieàu Kieän (QMB) giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi maø taøi saûn cuûa hoï khoâng thaáp laém ñeå höôûng Medicare. Chöông trình naøy traû cho caùc thöù sau ñaây:

Ví duï, theo Phaàn A, QMB seõ traû $192 moãi ngaøy cho nhöõng ngaøy naèm beänh vieän töø 61-90, vaø $384 moãi ngaøy daønh cho nhöõng ngaøy daønh rieâng cuûa beänh vieän. Tieàn baûo hieåm Medicare Phaàn B traû 80% cuûa caùc chi phí baùc só vaø y khoa, vaø QMB seõ traû 20% coøn laïi. Chöông Trình Ngöôøi Höôûng Medicare Lôïi Töùc Thaáp Ñaëc Bieät (SLMB) giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi coù lôïi thöùc thaáp baèng caùch traû tieàn baûo hieåm Phaàn B cuûa Medicare cuûa hoï ($45.50 moãi thaùng), seõ ñöôïc khaáu tröø ôû caùc ngaân phieáu An Sinh Xaõ Hoäi cuûa hoï.

Caùc Chöông Trình 1 vaø 2 Rieâng Reõ Hoäi Ñuû Ñieàu Kieän cuõng giuùp nhöõng ngöôøi coù lôïi töùc thaáp baèng caùch traû tieàn baûo hieåm Phaàn B cuûa hoï. Nhöõng chöông trình naøy xuaát phaùt töø Ñaïo Luaät Caân Baèng Ngaân Saùch cuûa naêm 1997. Moät soá tieàn toái ña cuûa caùc ngaân khoaûn taøi trôï cuûa lieân bang ñöôïc daønh rieâng ñeå taøi trôï cho nhöõng ngöôøi ghi danh giöõa 1/1/98 vaø 12/31/02. QI-1 vaø QI-2 cho pheùp caùc giôùi haïn lôïi töùc cao hôn laø chöông trình SLMB. QI-1 traû cho toaøn boä baûo hieåm Phaàn B ($45.50 moãi thaùng) trong khi QI-2 chæ traû moät phaàn nhoû cuûa baûo hieåm Phaàn B ($2.23 moãi thaùng vaøo naêm 1999).

Chöông Trình Traû Tieàn Baûo Hieåm cho Baûo Hieåm Y Teá (HIPP) coù theå traû tieàn baûo hieåm cho baûo hieåm boå tuùc tö nhaân daønh cho nhöõng ngöôøi gaàn ñuû ñieàu kieän ñeå höôûng Medi-Cal. Chöông trình HIPP coù theå traû caùc khoaûn tieàn baûo hieåm veà baûo hieåm boå tuùc tö nhaân neáu baûo hieåm tö nhaân traû caùc toa thuoác baùc só vaø neáu noù ít toán keùm nhieàu hôn daønh cho ngöôøi duøng Medi-Cal. Quyù vò coù theå lieân laïc HIPP qua Boä Y Teá taïi soá 1-800-952-5294.

MEDICARE
Moät Caùi Nhìn Toång Quaùt
Medicare laø chöông trình baûo hieåm y teá cuûa Lieân Bang. Chöông trình naøy traû tieàn baûo hieåm cho phaàn lôùn nhöõng ngöôøi thuoäc tuoåi 65 hoaëc lôùn hôn, moät soá ngöôøi tuoåi döôùi 65 maø bò taøn pheá vaø nhöõng ngöôøi bò ñau thaän ôû vaøo giai ñoaïn cuoái. Medicare ñöôïc chia laøm hai phaàn:

Phaàn A: Baûo Hieåm Beänh Vieän
Giuùp traû tieàn cho phaàn lôùn vieäc chaêm soùc beänh vieän cho beänh nhaân noäi truù, moät soá chaêm soùc ôû vieän döôõng laõo chuyeân nghieäp daønh cho beänh nhaân noäi truù, moät soá chaêm soùc y teá taïi nhaø, vaø chaêm soùc luùc haáp hoái.

Khoâng coù vieäc traû tieàn baûo hieåm haèng thaùng cuûa Phaàn A daønh cho nhöõng ngöôøi naøo hoäi ñuû ñieàu kieän SSI hoaëc Hoài Höu cuûa Hoûa Xa. Nhöõng ngöôøi khaùc coù 30-39 quyù An Sinh Xaõ Hoäi coù theå mua baûo hieåm $170 moãi thaùng vaø nhöõng ngöôøi naøo döôùi 30 quyù coù theå mua baûo hieåm Phaàn A haèng thaùng $309 trong naêm 1999.

Phaàn B: Baûo Hieåm Y Khoa
Giuùp traû tieàn cho baùc só, chaêm soùc y teá cho beänh nhaân ngoaïi truù, ñieàu trò veà thaân theå vaø tieáng noùi cho beänh nhaân ngoaïi truù, chaêm soùc y teá taïi nhaø haïn cheá, caùc dòch vuï xe cöùu thöông, moät soá duïng cuï vaø trang bò y khoa, vaø caùc dòch vuï khaùc.

Baûo hieåm Phaàn B laø tuøy tieän. Tieàn baûo hieåm haèng thaùng ($45.50 trong naêm 1999) seõ töï ñoäng ñöôïc khaáu tröø töø ngaân phieáu SSI cuûa quyù vò moãi thaùng. Neáu quyù vò khoâng nhaän tieàn SSI, quyù vò seõ nhaän hoùa ñôn veà Phaàn B.

Medicare khoâng phaûi laø moät chöông trình chaêm soùc y teá coù tính bao quaùt. Duø vaäy chöông trình naøy traû tieàn cho moät soá dòch vuï phoøng ngöøa vaø traû baûo hieåm cho caùc dòch vuï ñöôïc xem laø caàn thieát veà maët y khoa. Medicare traû cho gaàn moät nöûa veà nhöõng gì chöông trình naøy traû cho nhöõng ngöôøi cao nieân veà chaêm soùc y teá.

Medicare seõ khoâng traû cho caùc muïc nhö khaùm söùc khoeû thöôøng leä, duïng cuï trôï thính, maét kieáng, thuoác theo toa baùc só, hoaëc chaêm soùc daøi haïn taïi nhaø hoaëc trong vieän döôõng laõo.

Ñeå bieát theâm chi tieát veà vieäc quyù vò coù hoäi ñuû ñieàu kieän hay khoâng, haõy goïi sôû An Sinh Xaõ Hoäi taïi soá 1-800-772-1213.

Neáu quyù vò coù caâu hoûi, xin haõy lieân laïc vôùi moät Coá Vaán cuûa HICAP.

Chöông Trình coá vaán vaø khuyeán khích baûo hieåm y teá HICAP
Hoäi ñoàng veà cao nieân cuûa haït santa clara
2115 the alameda, san jose, CA 95126
(408) 296-8290

SÖÏ CHAÊM SOÙC COÙ QUAÛN LYÙ
Toå Chöùc Baûo Trì Söùc Khoeû cuûa Medicare- Moät caùi Nhìn Toång Quaùt
Moät Toå Chöùc Baûo Trì Söùc Khoeû (HMO) laømoät toå chöùc döï khuyeát cho Medicare coù traû tieàn theo truyeàn thoáng vaø caùc vaên kieän baûo hieåm phuï trôï. Toå chöùc HMO cuûa Medicare cung öùng söï chaêm soùc y teá bao quaùt cho caùc hoäi vieân tình nguyeän ghi danh ñaõ coù Medicare Phaàn A vaø B.

Caùc Toå Chöùc Baûo Trì Söùc Khoeû cuûa Medicare kyù hôïp ñoàng vôùi Medicare treân caên baûn haèng naêm. Ñieàu naøy coù nghóa laø Medicare traû tieàn cho HMO moät soá tieàn haèng thaùng ñöôïc aán ñònh cho moãi hoäi vieân ñaõ ghi danh hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå höôûng Medicare. Soá tieàn naøy ñöôïc ñieàu chænh laïi moãi naêm döïa treân moät coâng thöùc do Medicare ñaët ra. Ñeán löôït mình, HMO phaûi cung öùng taát caû dòch vuï do Medicare traû baûo hieåm, cuõng nhö baát cöù dòch vuï phuï troäi theâm maø hoï muoán ñöa ra.

HMO chòu ruûi ro veà vieäc coù khaû naêng cung öùng taát caû caùc dòch vuï ñöôïc yeâu caàu vaø vaãn kieám lôïi ñöôïc. Hoï chæ nhaän ñöôïc söï thanh toaùn haèng thaùng, coá ñònh töø Medicare, khoâng ñeám xæa gì ñeán bao nhieâu dòch vuï hoaëc bao nhieâu laàn ñöôïc cung öùng.

Nhieàu HMO cung öùng caùc quyeàn lôïi phuï troäi khoâng ñöôïc Medicare traû baûo hieåm, nhö söï chaêm soùc phoøng ngöøa, thuoác keâ theo toa, caùc laàn khaùm tai, raêng vaø maét, vaø caùc dòch vuï dòch vuï thaêm chöøng söùc khoeû. Trong moät soá Haït, HMO khoâng tính tieàn baûo hieåm haèng thaùng, tuy nhieân thöôøng coù moät khoaûn tieàn phuï thu nhoû ($3-6) cho caùc laàn khaùm beänh taïi vaên phoøng baùc só. Caùc khoaûn tieàn phuï thu daønh cho caùc dòch vuï beänh nhaân ngoaïi truù khaùc cuõng coù theå aùp duïng.

Quyù vò ñöôïc yeâu caàu chæ duøng caùc baùc só vaø tieän nghi ñöôïc kyù hôïp ñoàng bôûi HMO daønh cho caùc nhu caàu y teá cuûa quyù vò - ngoaïi tröø chaêm soùc khaån caáp, söï chaêm soùc khaån thieát ngoaøi khu vöïc, hoaëc coù söï giôùi thieäu ñöôïc chaáp thuaän tröôùc beân ngoaøi maïng löôùi - bôûi vì Medicare ñaõ traû tröôùc cho HMO ñeå cung öùng caùc dòch vuï naøy.

Neáu caùc baùc só cuûa quyù vò khoâng phaûi naèm trong hôïp ñoàng vôùi HMO, quyù vò phaûi choïn caùc baùc só môùi laø nhöõng ngöôøi naèm trong maïng löôùi cuûa HMO.

Neáu quyù vò duøng baát cöù baùc só, beänh vieän, phoøng xeùt nghieäm, hoaëc caùc duïng cuï y khoa naøo khaùc maø khoâng coù söï chaáp thuaän tröôùc cuûa HMO (ngoaïi tröø laø tröôøng hôïp khaån caáp), quyù vò chòu traùch nhieäm traû tieàn phí toån vaø seõ khoâng ñöôïc boài hoaøn tieàn laïi töø HMO hoaëc töø Medicare.

 Tr· v« trang Bän Tin