VAC NEWSLETTER

Tháng 1-2000

T±ng Kªt:

Các l¾p ESL S½ C¤p và Luy®n Thi Nh§p T¸ch Mi­n Phí:

Các hoÕt ðµng khác ðang tiªp tøc: Ngoài ra Hµi cûng vçn tiªp tøc giúp nhæng ng߶i b¸ tòa phÕt làm vi®c cho cµng ð°ng do C½ quan Sentencing Alternatives g·i ðªn t× 1997.

Hµi cûng có chß½ng trình dÕy kèm "After School, Homework Center" cho các em h÷c sinh t× l¾p 3 ðªn l¾p 8, h÷c t× thÑ Hai ðªn thÑ Sáu, t× 3:00 PM ðªn 5:30 PM, do mµt nhóm giáo viên trë phø trách.

Chß½ng Trình Bäo Hi¬m SÑc Khoë Gia Ðình Lành MÕnh (Healthy Families Programs).
Hµi có chß½ng trình xin bäo hi¬m sÑc khoë cüa chính phü cho trë em (t× 1 ðªn 18 tu±i) giá th¤p, g°m có bäo hi¬m v« sÑc khoë, rång và m¡t. Hàng tháng t× $4-$6 cho m²i em.

NGÀY KIM TRA DÂN S T€I HOA K
Ngày 1 tháng Tß, 2000 là Ngày Ki¬m Tra Dân S¯ cüa Hoa KÏ. M£c dù Ngày Ki¬m Tra Dân S¯ còn h½n ba tháng næa, nhßng quý v¸ s¨ nghe nói nhi«u v« sñ ki®n này. Ðây là mµt ngày ðßþc dành riêng ra ð¬ kêu g÷i sñ chú ý cüa m÷i ng߶i vào công vi®c ki¬m tra.

Ki¬m tra dân s¯ là mµt công vi®c ðªm ng߶i chính thÑc · trong nß¾c. Ðþt ki¬m tra dân s¯ l¥n này là l¾n nh¤t t×ng ðßþc t± chÑc · Hoa KÏ. Các câu höi v« ki¬m tra dân s¯ s¨ ðßþc bö vào phong bì và g·i ð¤n t×ng nhà trß¾c ngày 1 tháng Tß nåm 2000. Trong mçu ki¬m tra dân s¯ có nhæng câu höi v« tu±i, gi¾i tính, chüng tµc và các di®n khác.

TÕi tr߶ng h÷c, th¥y cô giáo s¨ dÕy v« vi®c ki¬m tra dân s¯. H÷c sinh s¨ ðóng mµt vai trò quan tr÷ng trong vi®c ki¬m tra dân s¯ này. Vì trë em ðôi khi th߶ng b¸ bö l¶ ði, các em s¨ ðßþc yêu c¥u thúc giøc cha m© cüa các em g·i các mçu ðã ði«n xong và bäo ðäm r¢ng các mçu này bao g°m các dæ ki®n v« các em.

K¬ t× nåm 1790, ki¬m tra dân s¯ · Hoa KÏ ðßþc t± chÑc 10 nåm mµt l¥n. Theo lu§t ðßþc ghi trong Hiªn Pháp (Ði«u 1), vi®c ki¬m tra dân s¯ phäi ðßþc thi hành. Vi®c m²i ti¬u bang có bao nhiêu Dân Bi¬u HÕ Vi®n mà m²i ti¬u bang có trong Qu¯c Hµi Hoa KÏ ðßþc dña vào dân s¯ cüa ðþt ki¬m tra g¥n nh¤t. Ðþt ki¬m tra dân s¯ ð¥u tiên không ðßa ra nhi«u câu höi. Nhßng v¾i th¶i gian, nhi«u câu höi ðßþc ðßa thêm vào.

Vào nåm 1990, ki¬m tra dân s¯ · Hoa KÏ ðªm ðßþc 248,709,872 ng߶i. Cøc Ki¬m Tra Dân S¯ Hoa KÏ ß¾c tính s¨ ðªm ðßþc 275 tri®u ng߶i s¯ng trong 119 tri®u hµ vào nåm 2000.

Quý v¸ nào mu¯n kiªm vi®c làm Ki¬m Tra Dân S¯ nåm 2000 s¨ träi qua mµt kÏ thi khäo sát t±ng quát. Phäi thông thÕo song ngæ Anh-Vi®t. MÑc lß½ng kh·i ð¥u: Ði làm ngoài: $15.50/1 gi¶, b¡t ð¥u t× tháng 1/2000, cµng thêm 31 xu cho m²i mile lái xe.
Làm · Vån phòng: $11.75/1 gi¶, t× tháng 10/99 ðªn tháng 9/00.
Liên lÕc: (408) 535-5175.

K¬ t× 3 tháng Giêng 2000, Vån phòng Hµi Vi®t MÛ có dành riêng hai ngày thÑ Hai và thÑ Ba hàng tu¥n t× 3:00 pm ðªn 5:00 pm ð¬ t± chÑc thi tuy¬n nhân viên Ki¬m Tra Dân S¯ (do cô Teresa Nga My, vån phòng Census 2000 hß¾ng dçn).

Liên Hoan Giáng Sinh: H½n 150 các cø ðã ðªn ån m×ng Giáng Sinh tÕi trø s· hµi vào trßa ngày thÑ B¦y 18 tháng 12 nåm 1999. Ðây là thông l® hàng nåm tÕi trø s· hµi t± chÑc ån chung vui cho các cø cao niên. Ь thêm ph¥n hào hÑng m²i cø ðóng góp $5 ð¬ mua quà trao ð±i cho nhau. Ph¥n x± s¯ r¤t nhµn nh¸p khi 17 cø ðã trúng giäi thß·ng. Có cø r¤t hên vì nåm nào cûng trúng giäi và giäi ðßþc quà là do các cø khác rút thåm. Bác Sî Nguy­n Xuân Ngãi và Ông Lê Hß¾ng ðã t£ng hµi $500 và Bon Liquors tÕi ð߶ng Santa Clara ðã t£ng hµi 17 chai rßþi chát cho các cø thß·ng thÑc trong d¸p tªt Tây. Nhân d¸p này Hãng Kim Lþi Production tÕi Senter cûng ðã t£ng 25 cuµn CD nhÕc và video ð¬ làm giäi thß·ng cho các cø. D¸p ån m×ng này cûng nh¢m vào ngày ån dinh dßÞng do qu§n hÕt Santa Clara ðài th÷ và là mµt chß½ng trình ðã có t× h½n 10 nåm nay v¾i tên "Tu±i HÕc". Tu±i HÕc cûng là tên ð¥u tiên cüa hµi khi ðßþc sáng l§p t× nåm 1982, và nay ðßþc g÷i là Hµi Vi®t MÛ.

Ngh« M¾i và Lß½ng B±ng t¯t: Hµi Vi®t MÛ và tr߶ng Mission Colllege s¨ khai giäng mµt khoá h÷c d¥u tiên nh¢m tÕo mµt công vi®c m¾i và d­ dàng cho các ng߶i tÜ nÕn, Rovr Vi®t Nam, di®n con lai ð¸nh cß tÕi MÛ trong vòng 5 nåm. Sau khi ðßþc giäng dÕy Anh Ngæ và h÷c v« làm ð° ån ðông lÕnh cho các hãng máy bay ngay tÕi phi tr߶ng San Jose, lß½ng t¯i thi¬u là $7.25 mµt gi¶ và sau ba tháng có ð¥y ðü quy«n lþi và bäo hi¬m sÑc khöe. Xin liên lÕc tÕi hµi 408-971-8280. Có sÇn 15 ch² ðë ghi tên.

Trân Tr÷ng