Hoi Viet My - Vietnamese American Council


Th¡c M¡c và Câu Trä L¶i
     
 

Form D-10 Be Counted! B¢ng Tiªng Vi®t


Khi quý v¸ nh§n ðßþc mçu ð½n D-10 (Be Counted!), xin vui lòng dùng viªt mñc ðen hay xanh ði«n theo thÑ tñ sau ðây:

Ngßi ThÑ 1

Bt Ðu Ðây

 1. Xin ðin mçu ðn này nu quý v - hoc nhæng ngßi sng chung vi quý v - chßa ðßþc kim tra trong Cuc Thng Kê Dân S Hoa KÏ nåm 2000. Nu tt cä mi ngßi trong nhà ðu chßa ðßþc kim tra, hãy bt ðu vi tên cüa ngßi chü, ðang mua, hoc thuê cån nhà hoc cån chung cß này. Nu không hãy bt ðu vi chính quý v hoc mt ngßi ðang sng chung vi quý v mà chßa ðßþc kim tra. Chúng ta s gi ngßi này là Ngßi ThÑ 1.
 2. Tên ngßi này là gì? Xin vit tên bng chæ in dßi ðây.
  H ......................... Tên ...........................Tên Юm Tt ............ (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

a. Ða chï gØi thß cüa ngßi này là gì? Ðây là ni mà ngßi này cß ngø vào ThÑ Bäy, ngày 1 Tháng Tß, nåm 2000 hoc, nu ngßi này nhiu hn mt ni, cho bit ni ngßi ðó cß ngø thßng xuyên nht.

 • Ðánh du "x" vào trong ô vuông nu ngßi này không có ða chï vào ThÑ bäy, ngày 1 tháng 4, nåm 2000. Hãy dùng nhæng ô dßi ðây ð ghi rõ ða ðim cß ngø cüa ngßi này. Nh bao gm cä thành ph, hÕt, tiu bang, s ZIP, và bt cÑ nhæng chi tit nào khác nhß tên ðßng hoc công viên.

  --- S nhà và tên ðßng, ðßng thôn quê và s hp thß, hoc hp thß Bßu Ði®n (P.O. Box)
  --- S chung cß .......................... Thành Ph .............................. HÕt .............................................
  Tiu Bang .................. S ZIP ....................

b. Nu ða chï gØi thß trên là mt ðßng thôn quê/s hp thß hoc s hp thß Bßu Ði®n, và ni cß ngø cüa ngßi này có s nhà/ða chï, xin vit chi tit ðó bng chæ in dßi ðây.

--- Không có s nhà/Tên ðßng
--- S nhà/Tên ðßng ....................................... S chung cß .........................................
Thành Ph ....................... HÕt ........... Tiu Bang .............. S ZIP ...........................

 1. Có phäi quý v ðang ðin ðn này cho TT CÄ mi ngßi sng chung hoc vi quý v tÕi ða chï này vào ngày 1 tháng 4 nåm 2000 hay không?
 2. --- Phäi --- Không

 3. S ði®n thoÕi cüa Ngßi ThÑ 1 là gì? Chúng tôi có th s liên lÕc vi ngßi này nu chúng tôi không hiu mt câu trä li nào ðó.
 4. --- S Vùng + S Ði®n ThoÕi .............................................

 5. Phái tính cüa ngßi này là gì? Ðánh du Xvào Mµt ô.
 6. --- Nam --- Næ

 7. Tui và ngày sinh cüa ngßi này là gì?
 8. --- Vit s vào các ô. ..............................................
  --- Tui vào ngày 1 tháng 4 nåm 2000 Tháng .............. Ngày ............ Nåm sinh ............

  LU Ý: Xin vui lòng trä li CÄ HAI Câu Höi 8 và 9.

 9. Có phäi ngßi này là ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh không? Ðánh du X vào ô "Không" nu không phäi là ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh.
 10. --- Không, không phäi là ngßi Tây Ban Nha/Gc His panic/Châu MÛ La Tinh
  --- Phäi, Ngßi Cuba
  --- Phäi, Ngßi Puerto Rico
  --- Phäi, Ngßi M Tây C, Ngßi MÛ Gc M, Ngßi Chicano
  --- Phäi, Ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh khác - Xin vit chæ in tên cüa nhóm ngßi

 11. Ngßi này thuc chüng tc nào? Ðánh du X vào mt hoc nhiu chüng tc ð cho bit ngßi này tñ xem mình thuc v chüng tc nào.
 12. --- Ngßi Da Trng
  --- Ngßi Da Ðen, Ngßi MÛ Gc Phi Châu, hoc Ngßi MÛ Ðen
  --- Th Dân hoa KÏ hoc Th Dân Alaska - Xin vit chæ in tên cüa b lÕc ðã ghi danh hoc b lÕc chính
  --- n Ð --- Nht Bän --- Th Dân HÕ Uy Di --- Trung Hoa --- ÐÕi Hàn
  ---
  Dân Ðäo Guam hoc Dân Chamorro --- Phi Lut Tân --- Vi®t Nam
  --- Dân Ðäo Samoa --- Chüng tc Á Châu khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc
  --- Dân Ðäo Thái Bình Dßng khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc
  ---
  Mt chüng tc khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc

 13. Có phäi ðây là nhà riêng, cån chung cß, hoc nhà lßu ðng - Ðánh du X vào Mµt ô.

  --- Do quý v hoc mt ngßi nào ðó trong nhà này làm chü và phäi trä góp mi tháng hoc còn ðang mc nþ tin vay nhà có phäi không?
  --- Do quý v hoc mt ngßi nào ðó trong nhà này làm chü hoàn toàn (không còn phäi trä tin mi tháng hoc mc nþ tin vay nhà) có phäi không?
  --- Do quý v thuê bng tin mt phäi không?
  --- Ðßþc nhßng không phäi trä tin thuê nhà phäi không?

Nu có nhæng ngßi khác cß ngø tÕi ðây mà chßa ðßþc kim tra, xin quý v trä li nhæng câu höi (nhæng) trang k tip cho tng ngßi. Hãy bao gm nhæng ngßi thân trong gia ðình, nhæng ngßi không phäi là thân nhân, hoc bt cÑ mt ngßi nào khác cß ngø tÕi ðây thßng xuyên. Ðng bao gm nhæng ngßi ði hc ðÕi hc xa, trong Quân Ði, hoc trong vi®n dßÞng lão, c quan cäi hun, hoc mt c quan khác.

Ngßi ThÑ 2

 1. Tên cüa Ngßi ThÑ 2 là gì? Xin vit tên bng chæ in dßi ðây.
 2. --- H ...............................
  --- Tên ............................. Tên Юm Tt ......... (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

 3. Ngßi này có liên h® th nào vi Ngßi ThÑ 1? Ðánh du X vào Mµt ô.
 4. --- Chng/vþ
  --- Con trai/gái rut
  --- Con trai/gái nuôi
  --- Con trai/gái ghë
  --- Anh/ch em
  --- Cha/m©
  --- Cháu ni/ngoÕi
  --- Cha/m© chng/vþ
  --- Con r/dâu
  --- Thân nhân khác - Xin vit chæ in mi liên h® ðích thñc

  Nu KHÔNG LIÊN H® vi Ngßi ThÑ 1:

  --- Ngßi thuê phòng, ngßi tr
  --- Ngßi chung nhà, chung phòng
  --- BÕn ði không kt hôn
  --- Con bäo trþ có trþ cp chính phü
  --- Ngßi khác không phäi là thân nhân

 5. Phái tính cüa ngßi này là gì? Ðánh du X vào MµT ô.
 6. --- Nam ---

 7. Tui và ngày sinh cüa ngßi này là gì?

  --- Vit s vào các ô. ......................................................
  --- Tui vào ngày 1 tháng 4 nåm 2000 Tháng ........... Ngày ...... Nåm sinh .............

LU Ý: Xin vui lòng trä li CÄ HAI Câu Höi 5 và 6.

 1. Có phäi ngßi này là ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh không? Ðánh du X vào ô "Không" nu không phäi là ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh.
 2. --- Không, không phäi là ngßi Tây Ban Nha/Gc His panic/Châu MÛ La Tinh
  --- Phäi, Ngßi Puerto Rico
  --- Phäi, Ngßi Cuba
  --- Phäi, Ngßi M Tây C, Ngßi MÛ Gc M, Ngßi Chicano
  --- Phäi, Ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh khác - Xin vit chæ in tên cüa nhóm ngßi

 3. Ngßi này thuc chüng tc nào? Ðánh du X vào mt hoc nhiu chüng tc ð cho bit ngßi này tñ xem mình thuc v chüng tc nào.

--- Ngßi Da Trng
--- Ngßi Da Ðen, Ngßi MÛ Gc Phi Châu, hoc Ngßi MÛ Ðen
--- Th Dân hoa KÏ hoc Th Dân Alaska - Xin vit chæ in tên cüa b lÕc ðã ghi danh hoc b lÕc chính
--- n Ð --- Nht Bän --- Th Dân HÕ Uy Di --- Trung Hoa --- ÐÕi Hàn
---
Dân Ðäo Guam hoc Dân Chamorro --- Phi Lut Tân --- Vi®t Nam
--- Dân Ðäo Samoa --- Chüng tc Á Châu khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc
--- Dân Ðäo Thái Bình Dßng khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc
---
Mt chüng tc khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc

Xin tip tøc nhæng chi tit v ngßi k tip nu h chßa ðßþc kim tra.

Ngßi ThÑ 3

 1. Tên cüa Ngßi ThÑ 3 là gì? Xin vit tên bng chæ in dßi ðây.
 2. --- H ..................................
  --- Tên ................................ Tên Юm Tt ........ (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

 3. Ngßi này có liên h® th nào vi Ngßi ThÑ 1? Ðánh du X vào Mµt ô.
 4. --- Chng/vþ
  --- Con trai/gái rut
  --- Con trai/gái nuôi
  --- Con trai/gái ghë
  --- Anh/ch em
  --- Cha/m©
  --- Cháu ni/ngoÕi
  --- Cha/m© chng/vþ
  --- Con r/dâu
  --- Thân nhân khác - Xin vit chæ in mi liên h® ðích thñc

  Nu KHÔNG LIÊN H® vi Ngßi ThÑ 1:

  --- Ngßi thuê phòng, ngßi tr
  --- Ngßi chung nhà, chung phòng
  --- BÕn ði không kt hôn
  --- Con bäo trþ có trþ cp chính phü
  --- Ngßi khác không phäi là thân nhân

 5. Phái tính cüa ngßi này là gì? Ðánh du X vào Mµt ô.
 6. --- Nam ---

 7. Tui và ngày sinh cüa ngßi này là gì?
--- Vit s vào các ô. ......................................................
--- Tui vào ngày 1 tháng 4 nåm 2000 Tháng ........... Ngày ...... Nåm sinh .............

LU Ý: Xin vui lòng trä li CÄ HAI Câu Höi 5 và 6.

 1. Có phäi ngßi này là ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh không? Ðánh du X vào ô "Không" nu không phäi là ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh.
 2. --- Không, không phäi là ngßi Tây Ban Nha/Gc His panic/Châu MÛ La Tinh
  --- Phäi, Ngßi Puerto Rico
  --- Phäi, Ngßi Cuba
  --- Phäi, Ngßi M Tây C, Ngßi MÛ Gc M, Ngßi Chicano
  --- Phäi, Ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh khác - Xin vit chæ in tên cüa nhóm ngßi

 3. Ngßi này thuc chüng tc nào? Ðánh du X vào mt hoc nhiu chüng tc ð cho bit ngßi này tñ xem mình thuc v chüng tc nào.

  --- Ngßi Da Trng
  --- Ngßi Da Ðen, Ngßi MÛ Gc Phi Châu, hoc Ngßi MÛ Ðen
  --- Th Dân hoa KÏ hoc Th Dân Alaska - Xin vit chæ in tên cüa b lÕc ðã ghi danh hoc b lÕc chính
  --- n Ð --- Nht Bän --- Th Dân HÕ Uy Di --- Trung Hoa --- ÐÕi Hàn
  ---
  Dân Ðäo Guam hoc Dân Chamorro --- Phi Lut Tân --- Vi®t Nam
  --- Dân Ðäo Samoa --- Chüng tc Á Châu khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc
  --- Dân Ðäo Thái Bình Dßng khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc
  ---
  Mt chüng tc khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc

Xin tip tøc nhæng chi tit v ngßi k tip nu h chßa ðßþc kim tra.

Ngßi ThÑ 4

 1. Tên cüa Ngßi ThÑ 4 là gì? Xin vit tên bng chæ in dßi ðây.
 2. --- H ...........................
  --- Tên .......................... Tên Юm Tt ......... (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

 3. Ngßi này có liên h® th nào vi Ngßi ThÑ 1? Ðánh du X vào Mµt ô.
 4. --- Chng/vþ
  --- Con trai/gái rut
  --- Con trai/gái nuôi
  --- Con trai/gái ghë
  --- Anh/ch em
  --- Cha/m©
  --- Cháu ni/ngoÕi
  --- Cha/m© chng/vþ
  --- Con r/dâu
  --- Thân nhân khác - Xin vit chæ in mi liên h® ðích thñc

  Nu KHÔNG LIÊN H® vi Ngßi ThÑ 1:

  --- Ngßi thuê phòng, ngßi tr
  --- Ngßi chung nhà, chung phòng
  --- BÕn ði không kt hôn
  --- Con bäo trþ có trþ cp chính phü
  --- Ngßi khác không phäi là thân nhân

 5. Phái tính cüa ngßi này là gì? Ðánh du X vào Mµt ô.
 6. --- Nam ---

 7. Tui và ngày sinh cüa ngßi này là gì?
--- Vit s vào các ô. ......................................................
--- Tui vào ngày 1 tháng 4 nåm 2000 Tháng ........... Ngày ...... Nåm sinh .............

LU Ý: Xin vui lòng trä li CÄ HAI Câu Höi 5 và 6.

 1. Có phäi ngßi này là ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh không? Ðánh du X vào ô "Không" nu không phäi là ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh.
 2. --- Không, không phäi là ngßi Tây Ban Nha/Gc His panic/Châu MÛ La Tinh
  --- Phäi, Ngßi Puerto Rico
  --- Phäi, Ngßi Cuba
  --- Phäi, Ngßi M Tây C, Ngßi MÛ Gc M, Ngßi Chicano
  --- Phäi, Ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh khác - Xin vit chæ in tên cüa nhóm ngßi

 3. Ngßi này thuc chüng tc nào? Ðánh du X vào mt hoc nhiu chüng tc ð cho bit ngßi này tñ xem mình thuc v chüng tc nào.

  --- Ngßi Da Trng
  --- Ngßi Da Ðen, Ngßi MÛ Gc Phi Châu, hoc Ngßi MÛ Ðen
  --- Th Dân hoa KÏ hoc Th Dân Alaska - Xin vit chæ in tên cüa b lÕc ðã ghi danh hoc b lÕc chính
  --- n Ð --- Nht Bän --- Th Dân HÕ Uy Di --- Trung Hoa --- ÐÕi Hàn
  ---
  Dân Ðäo Guam hoc Dân Chamorro --- Phi Lut Tân --- Vi®t Nam
  --- Dân Ðäo Samoa --- Chüng tc Á Châu khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc
  --- Dân Ðäo Thái Bình Dßng khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc
  ---
  Mt chüng tc khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc

  Xin tip tøc nhæng chi tit v ngßi k tip nu h chßa ðßþc kim tra.

Ngßi ThÑ 5

 1. Tên cüa Ngßi ThÑ 5 là gì? Xin vit tên bng chæ in dßi ðây.
 2. --- H ............................
  --- Tên .......................... Tên Юm Tt .......... (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

 3. Ngßi này có liên h® th nào vi Ngßi ThÑ 1? Ðánh du X vào Mµt ô.
 4. --- Chng/vþ
  --- Con trai/gái rut
  --- Con trai/gái nuôi
  --- Con trai/gái ghë
  --- Anh/ch em
  --- Cha/m©
  --- Cháu ni/ngoÕi
  --- Cha/m© chng/vþ
  --- Con r/dâu
  --- Thân nhân khác - Xin vit chæ in mi liên h® ðích thñc

  Nu KHÔNG LIÊN H® vi Ngßi ThÑ 1:

  --- Ngßi thuê phòng, ngßi tr
  --- Ngßi chung nhà, chung phòng
  --- BÕn ði không kt hôn
  --- Con bäo trþ có trþ cp chính phü
  --- Ngßi khác không phäi là thân nhân

 5. Phái tính cüa ngßi này là gì? Ðánh du X vào Mµt ô.
 6. --- Nam ---

 7. Tui và ngày sinh cüa ngßi này là gì?

  --- Vit s vào các ô. ......................................................
  --- Tui vào ngày 1 tháng 4 nåm 2000 Tháng ........... Ngày ...... Nåm sinh ..........

LU Ý: Xin vui lòng trä li CÄ HAI Câu Höi 5 và 6.

 1. Có phäi ngßi này là ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh không? Ðánh du X vào ô "Không" nu không phäi là ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh.
 2. --- Không, không phäi là ngßi Tây Ban Nha/Gc His panic/Châu MÛ La Tinh
  --- Phäi, Ngßi Puerto Rico
  --- Phäi, Ngßi Cuba
  --- Phäi, Ngßi M Tây C, Ngßi MÛ Gc M, Ngßi Chicano
  --- Phäi, Ngßi Tây Ban Nha/Gc Hispanic/Châu MÛ La Tinh khác - Xin vit chæ in tên cüa nhóm ngßi

 3. Ngßi này thuc chüng tc nào? Ðánh du X vào mt hoc nhiu chüng tc ð cho bit ngßi này tñ xem mình thuc v chüng tc nào.

  --- Ngßi Da Trng
  --- Ngßi Da Ðen, Ngßi MÛ Gc Phi Châu, hoc Ngßi MÛ Ðen
  --- Th Dân hoa KÏ hoc Th Dân Alaska - Xin vit chæ in tên cüa b lÕc ðã ghi danh hoc b lÕc chính
  --- n Ð --- Nht Bän --- Th Dân HÕ Uy Di --- Trung Hoa --- ÐÕi Hàn
  ---
  Dân Ðäo Guam hoc Dân Chamorro --- Phi Lut Tân --- Vi®t Nam
  --- Dân Ðäo Samoa --- Chüng tc Á Châu khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc
  --- Dân Ðäo Thái Bình Dßng khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc
  ---
  Mt chüng tc khác - Xin vit chæ in tên cüa chüng tc

  Xin tip tøc nhæng chi tit v ngßi k tip nu h chßa ðßþc kim tra.

Ngßi ThÑ 6-12

Nu không có ðü ch ð li®t kê tt cä nhæng ngßi cß ngø tÕi ðây và chßa ðßþc kim tra, xin quý v vui lòng li®t kê nhæng ngßi còn lÕi dßi ðây. Vån Phòng Thng Kê Dân S có th s liên lÕc vi quý v ð bit thêm nhæng chi tit tßng tñ v nhæng ngßi này.

Ngßi ThÑ 6
- H .....................................
Tên ............................ Tên Юm Tt ........ (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

Ngßi ThÑ 7
- H .....................................
Tên ........................... Tên Юm Tt ........ (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

Ngßi ThÑ 8
- H .....................................
Tên ........................... Tên Юm Tt ........ (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

Ngßi ThÑ 9
- H .....................................
Tên ........................... Tên Юm Tt ........ (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

Ngßi ThÑ 10
- H ...................................
Tên ........................... Tên Юm Tt ........ (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

Ngßi ThÑ 11
- H ....................................
Tên ........................... Tên Юm Tt ........ (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

Ngßi ThÑ 12
- H ...................................
Tên .......................... Tên Юm Tt ........ (chæ ð¥u tiên cüa tên ð®m)

Cám n quý v ðã ðin mçu ðn chính thÑc Thng Kê Dân S Hoa KÏ nåm 2000 này.

c Ti Tr bi Funding Provided by Community Foundation Silicon Valley and the California Complete Count Committee