Hoi Viet My - Vietnamese American Council

Bài này ðßþc ðång trên nh§t báo Ng߶i Vi®t l¥n ð¥u vào ngày 17 tháng 11 nåm 2000. Tiªp theo, trên s¯ báongày 24 tháng 2 m¾i ðây cûng ðång thêm bài "Kinh nghi®m t§p ÐÕt Ma D¸ch Cân Kinh". Nay, do sñ yêu c¥u cüa nhi«u ðµc giä, chúng tôi in lÕi bài ð¥u tiên v« D¸ch Cân Kinh ð¬ ðµc giä ti®n tra cÑu và tìm hi¬u thêm.

ÐÕt Ma D¸ch Cân Kinh

BS Lê Qu¯c Khánh
L¶i thßa: Sau khi ð÷c l¥n ð¥u, t§p tài li®u ÐÕt Ma D¸ch Cân Kinh tôi chï biªt mïm c߶i, không m¤y tin tß·ng vì th¤y phß½ng pháp chæa tr¸ nhæng b®nh nan y mµt cách d­ dàng, ð½n giän.

Tôi cûng xin tñ gi¾i thi®u ð quý v¸ th¤y r¢ng tôi ðã ðßþc ðào tÕo và phøc vø Tây y qua nhi«u th¶i kÏ, ðªn nay tôi ðã có b¯n mß½i chín nåm y nghi®p, ðã t×ng làm vi®c trong các b®nh vi®n Quân và Dân y l¾n nh¤t nhì trong nß¾c Cµng Hòa Vi®t Nam, ðã làm vi®c v¾i nhæng ng߶i Pháp, MÛ, Phi Lu§t Tân; ðã t×ng là cµng tác viên cüa bác sî Ðinh Vån Tùng, nghiên cÑu chæa tr¸ b®nh ung thß qua phçu thu§t (1936-1965). Tôi mu¯n nói r¢ng tôi có lý do ðã tin tß·ng Tây y là mµt ngành khoa h÷c có nhi«u thành tích ðáng tin c§y trong vi®c bäo v® sÑc khoë con ng߶i. Cûng vì v§y mà tôi g¥n nhß có thái ðµ th¶ ½ khi tiªp nh§n t§p ÐÕt Ma D¸ch Cân Kinh.

Thª r°i mµt hôm, có ng߶i bÕn cùng tu±i v¾i tôi (sinh nåm 1932) ði xe ðÕp ghé thåm, tôi ðßþc nghe anh k¬ là anh ðã khám b®nh · b®nh vi®n Chþ Rçy, qua các xét nghi®m y khoa t¯i tân và các bác sî ðã ð¸nh b®nh cho anh:

- Ung thß gan,
- Lao th§n.

Anh th¤y hoàn toàn th¤t v÷ng, vì nªu v¤p phäi mµt trong hai b®nh ¤y cûng ðü chªt r°i, hu¯ng chi m¡c cä hai chÑng b®nh nan y cùng mµt lúc. Cu¯i cùng, anh có ðßþc t§p tài li®u ÐÕt Ma D¸ch Cân Kinh, cái phao mà anh níu ðßþc khi ðang ch½i v½i giæa bi¬n kh½i. Anh c¯ g¡ng t§p, kiên trì thñc hi®n ðúng theo tài li®u, và kªt quä là anh ðã th¡ng b®nh t§t. Hiên nay, anh s¯ng khoë mÕnh bình th߶ng, làm ngh« h¾t tóc, có khi anh phäi ðÑng hàng gi¶ ð¬ làm công vi®c, thª mà anh vçn bình th߶ng nhß bao ng߶i khác. T× ðó ðªn nay ðã b¯n nåm, anh vçn t§p ð«u ð£n. Nhìn tß thª và s¡c di®n, không ai nghî là anh ðã m¡c b®nh nan y. Thïnh thoäng anh vçn ði xe ðÕp ðªn thåm tôi.

Cûng t× ðó, tôi chú tâm nghiên cÑu D¸ch Cân Kinh. Ð¥u nåm 1996, tôi ðã truy«n ðÕt tài li®u này cho mµt ng߶i bÕn trë (sinh nåm 1932) b¸ b®nh lao ph±i, không ðßþc ði«u tr¸ ðúng cách vì hoàn cänh bän thân cûng nhß xã hµi vào th§p niên 80, cu¯i cùng anh ðã g¥y guµc chï còn ba mß½i hai kg trong c½ th¬ suy nhßþc, ðã m¤y l¥n cÑ tß·ng là không qua khöi, và anh ðã v¾t vát chút hy v÷ng còn lÕi, anh ðã t§p Yoga. Kªt quä c½ th¬ có ph¥n nào phøc h°i nhßng vçn yªu ðu¯i. Su¯t mùa Ðông anh vçn không ra khöi nhà, nhìn s¡c di®n vçn lµ nhæng nét b®nh hoÕn.

Sau khi nh§n ðßþc t§p tài li®u D¸ch Cân Kinh, anh ðã c¯ g¡ng kiên trì luy®n t§p, thi gian ð¥u có nhæng phän Ñng nhß ðã ghi trong tài li®u. D¥n d¥n anh qua ðßþc bß¾c ð¥u v¤t vä và g¥n cu¯i nåm 1996, sau b¯n tháng luy®n t§p, anh ðã ho t¯ng ra mµt kh¯i huyªt cÑng to b¢ng trÑng chim cút và sau ðó anh t× t× h°i phøc sÑc khoë, da dë h°ng hào, vë m£t vui tß½i và mãi ðªn nay anh vçn giæ ðßþc s¡c thái nhß ng߶i bình th߶ng không b®nh hoÕn.

Mµt tr߶ng hþp khác, bÕn tôi sinh nåm 1931, b¸ b®nh Parkinson ðã b¯n nåm nay, ðã chæa tr¸ Ðông, Tây y, thu¯c gia truy«n và nhân ði®n... L¨ dî nhiên là b®nh không khöi, vì b®nh Parkinson cho ðªn nay loài ng߶i vçn bó tay.

Sau khi nghiên cÑu và luy®n t§p D¸ch Cân Kinh, bÕn tôi cûng g£p nhæng phän Ñng ghi trong tài li®u, tuy v§y anh vçn kiên trì t§p ð«u ð£n. Tuy b®nh Parkinson không lành hÆn, song b®nh ðßþc ngån ch§n gi¾i hÕn · mÑc chï run hai bàn tay, còn các kh¾p, nh¤t là các kh¾p tay và chân vçn cØ ðµng bình thßng, không g£p mµt khó khån tr· ngÕi nào mà l¨ ra, ðúng theo các tri®u chÑng ði¬n hình thì b®nh càng lâu, các kh¾p b¸ cÑng và hÕn chª cØ ðµng cho ðªn mµt lúc nào ðó s¨ b¸ cÑng kh¾p, không cØ ðµng ðßþc næa.

B®nh kéo dài b¯n nåm nay nhßng anh vçn sinh hoÕt bình th߶ng, có nghîa là b®nh b¸ ngån ch§n · mµt mÑc ðµ có th¬ ch¤p nh§n ðßþc.

Mµt trung hþp næa, là anh bÕn sinh nåm 1930 béo phì, cao huyªt áp, r¯i loÕn tiêu hóa kinh niên, t× h½n ba mß½i nåm nay anh ðã dùng vô s¯ thu¯c Ðông, Tây y và châm cÑu nhßng vçn quanh qu¦n hªt chÑng này ðªn t§t khác, không này nào v¡ng thu¯c. Anh ðã tiªp nh§n D¸ch Chân Kinh, và sau th¶i gian t§p cûng có nhæng phän Ñng ðã ghi trong tài li®u, và sau ðó anh phøc h°i sÑc khoë, nh¤t là chÑng r¯i loÕn tiêu hóa không còn næa, ít khi phäi dùng thu¯c tr¸ cao huyªt áp. Anh ca ngþi D¸ch Cân Kinh là "môn thu¯c" tr¸ bá b®nh.

Qua b¯n trßng hþp k¬ trên, mà tôi ðã theo dõi hai nåm nay - chßa phäi là nhi«u - tôi ðã phäi công nh§n ÐÕt Ma D¸ch Cân Kinh là mµt phß½ng pháp chæa tr¸ ðßþc nhi«u b®nh hi¬m nghèo mà hi®n nay Tây y nhi«u khi phäi bó tay.

Ð÷c qua tài li®u D¸ch Cân Kinh, chúng ta th¤y v¤n ð« kÛ thu§t luy®n t§p không có gì khó khån, r¤t d­ t§p. Ði«u c¥n nh¤n mÕnh · ðây là Ý chí, Quyªt tâm, Kiên trì và Th߶ng xuyên. Nªu vßþt qua ðßþc nhæng ði«u này, tôi tin ch¡c r¢ng chúng ta s¨ g£t hái ðßþc nhæng kªt quä mÛ mãn.

Nåm 1943, khi giäng bài · l¾p Quân y Khóa I, phân khu Bình Tr¸ Thiên và Trung Lào, th¥y tôi - bác sî Bùi Thi®n Sñ ðã nói: "Ngh« nghi®p cüa chúng ta có nhi®m vø cao cä là phøng sñ và làm v½i ði sñ ðau kh± cüa nhân loÕi." Ь ghi nh¾ l¶i dÕy ¤y cüa Th¥y, tôi nguy®n truy«n ðÕt cho t¤t cä b¤t cÑ ai, nhæng gì mà tôi nghî là s¨ giúp ích cho m÷i ng߶i.

Bây gi¶ t§p tài li®u ÐÕt Ma D¸ch Cân Kinh ð¯i v¾i tôi là mµt "phß½ng thu¯c" quý giá giúp ích cho ði. Tôi ðã h¯i h§n vì n²i th½ cüa mình bu±i ban ð¥u, khi m¾i tiªp nh§n t§p tài li®u này.

Xin chúc m×ng nhæng ai áp døng D¸ch Cân Kinh cho bän thân, cho nhæng ng߶i thân cüa mình có ðßþc ý chí, quyªt tâm ðã ðÕt ðßþc kªt quä mong mu¯n.

Mi«n Ðông, ngày 7 tháng 3 nåm 1997.
BS LÊ QUC KHÁNH

ÐÕt Ma D¸ch Cân Kinh

Nåm 917 (sau Tây l¸ch) ÐÕt Ma Sß T± t× „n е sang Trung Hoa thuyªt pháp và truy«n giáo, sau · lÕi Trung S½n, Hà Nam xây dñng chùa Thiªu Lâm, ðã có nhi«u ð® tØ nh§p môn h÷c Ph§t ð mai sau ði truy«n giáo. Ông nh§n th¤y nay ðem mµt tín ngßÞng ði truy«n tøng có khi trái v¾i tín ngßÞng cû cüa dân bän xÑ, d­ xäy ra xung ðµt, do v§y các ð® tØ cüa ông v×a lo h÷c lý thuyªt Ph§t pháp v×a phäi luy®n võ ð¬ tñ v® (môn phái Thiªu Lâm xu¤t hi®n và t°n tÕi ðªn ngày nay).

Nhi«u ng߶i xin nh§p môn nhßng th¬ lñc kém không th¬ luy®n võ ðßþc, T± sß bèn truy«n ðÕt mµt phß½ng pháp luy®n t§p ðßþc g÷i là ÐÕt Ma D¸ch Cân Kinh ð¬ chuy¬n biªn th¬ lñc yªu kém thành mÕnh khoë. Cách t§p ð½n giän nhßng hi®u quä l¾n vì tiêu tr× ðßþc các b®nh t§t.

Ngày nay ng߶i ta nghiên cÑu là phß½ng pháp này chæa ðßþc r¤t nhi«u b®nh, ngay cä b®nh ung thß cûng khöi và bây gi¶ ng߶i ta áp døng lý thuyªt KHÍ HUYŠT cüa Ðông y ð¬ chÑng minh. SÑc khoë con ng߶i liên quan ch£t ch¨ v¾i khí huyªt, v« ki¬u này thì ta th¤y rõ ràng.

Trong Ðông y cái g÷i là huyªt thì không th¬ hÕn chª và tách ra t×ng m£t nhß máu loãng hay ð£c; h°ng c¥u nhi«u hay ít, s¡c t¯ nhß thª nào... mà nghiên cÑu, mà dùng cách nhìn nh§n toàn di®n cüa quá trình sinh lý và hóa trình tu¥n hoàn cüa huyªt mà xem xét.

Lý lu§n cüa Ðông y, triªt lý væng vàng, mang tính khái quát r¤t cao, do v§y v¤n ð« khí huyªt t¤t nhiên không có sñ cô l§p nhß l¤y mµt gi÷t máu không có sÑc s¯ng ho£c mµt b¥u máu tách r¶i khöi c½ th¬ mà c¥n phäi phân tích ðªn trÕng thái v§n ðµng quá trình sinh lý và các m¯i liên h® khác.

V« khí cûng v§y, hào khí (là khí ng߶i hào hi®p, không h« lay ðµng khi ðã quyªt ð¸nh). Ng߶i xem tß¾ng giöi là ng߶i rành xem khí s¡c Thiên v¸ khí (Prâna) có trong khí tr¶i nªu không ðßþc träi rµng ra kh¡p c½ th¬ thì sinh b®nh hoÕn. Cho nên cái khí cüa Ðông y không bác bö cái khí trong không khí, vì v§y nó mang nµi dung có tính khái quát rµng l¾n h½n.

Ta hít không khí vào ph±i, ån thñc ph¦m vào dÕ dày, ruµt h¤p thø ch¤t dinh dßÞng, các ch¤t ¤y là không khí ðßþc dßa ðªn tª bào cüa thân th¬ ð¬ có ðßþc oxy hóa và sinh ra nhi®t nång ð°ng th¶i cûng ðßa ra nhæng khí thäi và thÑc ån t× các tª bào trên c½ th¬ thu h°i và bài tiªt ra ngoài.

Tu¥n hoàn t¯t phát huy tác døng t¯t cüa máu thì quá trình sinh lý cüa c½ th¬ con ng߶i tñ nhiên th¸nh vßþng ra, sinh hoÕt sÑc khoë con ng߶i ðß½ng nhiên ðßþc bäo ðäm.

Cho nên trong lý thuyªt khí huyªt không th¬ ð½n ðµc chï có huyªt mà không có khí và ngßþc lÕi, trong Ðông y cho r¢ng mâu thuçn chü yªu trong c½ th¬ con ng߶i là ÂM D¿´NG mà ðó cûng là khí huyªt (Âm là huyªt, Dß½ng là khí).

Luy®n D¸ch Cân Kinh là làm cho khí huyªt hoÕt ðµng ði«u hòa nên có tác døng chæa b®nh t¯t.

Áp døng D¸ch Cân Kinh ð¬ chæa b®nh ung thß, ng߶i xßa dùng dßÞng tâm, nay kªt hþp v¾i luy®n D¸ch Cân Kinh ðã chæa khöi hÆn b®nh ung thß. Tác døng cüa thu¯c là rút ng¡n th¶i gian ði«u tr¸ chÑ không có tác døng chæa b®nh, nói nhß ng߶i xßa là "mÕch máu ðßa ði."

Trong mµt ð½n v¸ quân ðµi chÆng hÕn, cùng sinh hoÕt nhß nhau, cùng ån mµt bæa ån lÕi có ng߶i ði kiªt, ði tä, nhßng có ng߶i chÆng sao. Фy là nhi«u mÕch máu thông thß½ng ðã giúp cho c½ th¬ thäi ðµc t¯t. V§y luy®n D¸ch Cân Kinh là chính.

Nay ta thØ phân tích b®nh ung thß là gì?

Ng߶i xßa chia b®nh ung thß làm hai loÕi và Dß½ng Thß. Do ðó ðã có câu: "Dß½ng Thß d­ lành, Âm Thß khó tr¸."

Dß½ng Thß thì ai cûng biªt là cái nh÷t m÷c · ngoài, chín r°i vÞ, có máu mü, ngòi mü xanh dán cao là hªt. Âm Thß là cái møt bên tron c½ th¬, có khi r¡n nhß ðá. Nguyên nhân ð«u do sñ kªt tø cüa khí huyªt làm tr· ngÕi và t¡t kinh lÕc, do v§y các phª v§t trong c½ th¬ c¥n thäi mà không thäi ra ðßþc. Vì máu lßu thông ch§m nên các ch¤t keo, d¸ch, gan, các ch¤t khô... không ðü nhi®t nång nên công nång cüa máu giäm sút không th¬ thäi ðßþc nhæng ch¤t không c¥n thiªt trong c½ th¬ ra ngoài.

Luyên D¸ch Cân Kinh, tay vçy ðúng phép, mi®ng, dÕ dày m·, máu m¾i sinh ra nhi®t nång ð¥y ðü, các v§t chèn ép làm m¤t thång b¢ng trong c½ th¬ b¸ xóa bö thì m¾i khöi b®nh.

V§y theo D¸ch Cân Kinh, c½ hoành lên xu¯ng d­ dàng, ruµt, dÕ dày, th§n tiªp ðßþc khí nên gây ðßþc tác døng hßng ph¤n. Khi chÑc nång cüa máu tång thì giúp ðßþc vi®c t¯ng cñu nghinh tân t¯t, khí huyªt thång b¢ng là khöi b®nh. Mµt s¯ ng߶i sau ðây ðã luy®n t§p D¸ch Cân Kinh có hi®u quä:

- Cø Quánh Chu, 78 tu±i, phát hi®n u · não và · ph±i. Luy®n t§p ngày 3 bu±i, m²i bu±i 1,800 l¥n. T§p ð«u sau ba tháng thì tan kh¯i u, khöi b®nh.

- Ông Trß½ng Công Phát, 43 tu±i, phát giác ung thß máu, luy®n t§p D¸ch Cân Kinh ngày 3 bu±i, m²i bu±i 1,800 l¥n (có dùng dßÞng tâm can), sau ba tháng khöi b®nh. Ðã ba nåm nay vçn khoë mÕnh.

- Cø T× MÕc Ðính, 60 tu±i, ung thß ph±i, và bán thân b¤t toÕi. Luy®n t§p sau ba tháng thì hªt bán thân b¤t toÕi, ki¬m tra kh¯i u cûng tan m¤t.

Nguyên nhân b®nh ung thß trên thª gi¾i ðang bàn cãi, ngay thu¯c dßÞng tâm can cûng không phäi là thu¯c ð£c hi®u chæa tr¸ mà là giúp tim hoÕt ðµng t¯t ð¬ thäi ch¤t ðµc.

Vì quá trình sinh lý c½ th¬ con ng߶i là mµt quá trình phát tri¬n, nó mang mµt nµi dung ð¤u tranh r¤t phÑc tÕp qua giæa cái s¯ng và sñ chªt, giæa lành mÕnh và b®nh t§t, giæa già háp và trë dai. Nhßng kªt quä cuµc ð¤u tranh là các nhân t¯ nµi tÕi quyªt ð¸nh chÑ không phäi do hoàn cänh bên ngoài.

V§y c½ th¬ con ng߶i là mµt chïnh th¬ hoÕt ðµng. Trong v§n ðµng các løc phü ngû tÕng ð«u dña vào nhau tÑc là tß½ng sinh, Ñc chª lçn nhau tÑc là tß½ng kh¡c. Nhßng khí huyªt có tác døng ðªn kh¡p các løc phü ngû tÕng, cho nên vi®c phát sinh b®nh ung thß cûng do khí huyªt lßu thông không chu ðáo mà ra. Ðông y ðã xác ð¸nh là cuµc ð¤u tranh cüa c½ th¬ v¾i b®nh ung thß là mµt cuµc ð¤u tranh nµi bµ c½ th¬ con ng߶i. T× ðó mà xây dñng quan ði¬m cho r¢ng b®nh ung thß là b®nh chæa ðßþc.

Ðß½ng nhiên b®nh t§t do sñ trì tr® khí huyªt mà có lÕi làm hao t±n thêm khí huyªt. V§y, trong công vi®c luy®n t§p cho khí huyªt thay ð±i là tñ chæa ðßþc b®nh. T× ðó mà tÕo ðßþc lòng tin væng ch¡c cüa ng߶i b®nh ð¯i v¾i vi®c tñ chæa b®nh ung thß, ð¬ t§p trung tinh th¥n và ý chí ð¥y ðü ð¬ luy®n t§p D¸ch Cân Kinh, vì phß½ng pháp này thay ð±i và tång c߶ng khí huyªt. Nó cûng chæa ðßþc b®nh trî nµi và trî ngoÕi. Ông Hà Thúc Nguyên b¸ trî nµi và chÑng ð¥y bøng, chï t§p mµt tháng là khöi. Luy®n t§p D¸ch Cân Kinh th¤y ån t¯t, ngü ngon là vi®c ph± biªn t¯t, ðã làm tång sÑc khoë các b®nh nhân nói chung và chæa ðßþc nhi«u chÑng b®nh nhß: - Suy nhßþc th¥n kinh - Cao huyªt áp - B®nh tim các loÕi - Bán thân b¤t toÕi - B®nh th§n - Hen suy­n, lao ph±i - Trúng gió méo m°m, l®ch m¡t.

Ðông y cho r¢ng v¤n ð« c½ bän cüa b®nh t§t là do khí huyªt (Âm, Dß½ng) m¤t thång b¢ng mà sinh ra. Luy®n D¸ch Cân Kinh là giäi quyªt v¤n ð« này, nên ð¯i v¾i ða s¯ các loÕi b®nh, nh¤t là b®nh mãn tính, ð«u có th¬ chæa ðßþc cä. (tn)

Phß½ng pháp luy®n D¸ch Cân Kinh

Ð¥u tiên là nói v« tß tß·ng:

- Phäi có hào khí, nghîa là phäi có quyªt tâm luy®n t§p cho ðªn n½i ðªn ch¯n, væng vàng, tin tß·ng không vì l¶i bàn ra tán vào mà chán nän bö d·.

- Phäi lÕc quan, không lo sþ ðang mang b®nh mà m÷i ng߶i g÷i là hi¬m nghèo, phäi tin tß·ng r¢ng mình s¨ th¡ng b®nh do vi®c luy®n t§p D¸ch Cân Kinh.

Tß thª:

1) Lên không, xu¯ng có: Trên phäi không, dß¾i nên có. Ð¥u treo l½ lØng, mi®ng không hoÕt ðµng, bøng phäi m«m, lßng thÆng, th¡t lßng m«m dëo, hai cánh tay phäi vçy, cùi chö thÆng và m«m, c± tay m«m, hai bàn tay ngØa ra phía sau xoè ra nhß cái quÕt. Trong khi vçy, h§u môn phäi thót, gót chân löng, h§u môn phäi ch¡c, bàn chân phäi cÑng, các ngón chân bám ch£t nhß bám trên ð¤t tr½n. Ðây là nhæng qui ð¸nh cø th cüa các yêu c¥u c½ bän khi t§p luy®n D¸ch Cân Kinh.

Dña theo yêu c¥u này, khi t§p vçy tay thì t× c½ hoành tr· lên phäi giæ cho ðßþc tr¯ng không, buông löng, thänh th½i, ð¥u không nghî ngþi lung tung, chï chú ý vào vi®c luy®n t§p, xß½ng c± buông löng ð¬ có cäm giác nhß ð¥u treo l½ lØng, m°m giæ tñ nhiên (không mím môi), ngñc trên buông löng ð¬ ph±i tñ nhiên. Hai cánh tay ð¬ tñ nhiên gi¯ng nhß hai mái chèo g¡n vào vai. T× c½ hoành tr· xu¯ng phäi giæ cho ch¡c ðü sÑc cång, bøng dß¾i thót vào, h§u môn nhích lên, m߶i ngón chân bám sát m£t ð¤t, gót chân ð¬ phÆng lên m£t ð¤t, b¡p chân trong trÕng thái cång thÆng, xß½ng s¯ng thÆng nhß cây g². Khi vçy tay nh¾ nh¦m câu: "lên có, xu¯ng không." Nghîa là l¤y sÑc vçy tay v« phía sau (lên), khi tay trä lÕi phía trß¾c là do quán tính, không dùng sÑc ðßa tay ra phía trß¾c (xu¯ng).

2) Trên ba dß¾i bäy: Là ph¥n trên ð¬ löng ðµ ba ph¥n khí lñc, ph¥n dß¾i l¤y gân sÑc bäy ph¥n khí lñc. V¤n ð« này quán tri®t ð¥y ðü thì hi®u quä s¨ t¯t.

3) M¡t nhìn thÆng: Không nghî ngþi gì cä, mi®ng nh¦m ðªm l¥n vçy.

* Các bß¾c t§p cø th¬ nhß sau:
a) ÐÑng hai bàn chân b¢ng khoäng cách hai vai.
b) Hai cánh tay du²i thÆng theo vai, các ngón tay xoè thÆng, lòng bàn tay quay ra sau.
c) Bøng dß¾i thót lÕi, lßng thÆng. Bøng trên co lÕi, c¯ ð¬ löng, ð¥u và mi®ng bình th߶ng.
d) Các ð¥u ngón chân bám trên m£t ð¤t, gót sát ð¤t, b¡p chân và ðùi chân cång thÆng.
e) Hai m¡t ch÷n mµt ði¬m ð¢ng xa làm møc tiêu ð¬ nhìn, không nghî ngþi lung tung, luôn chú ý vào các ngón chân ðang bám ð¤t. Ðùi vª b¡p chân cÑng. Thót h§u môn th§t ch£t và nh¦m ðªm.
f) Dùng sÑc vçy hai tay v« phía sau, khi trä hai bàn tay lÕi phía trß¾c, chú ý ð¬ nó buông theo quán tính, tuy®t ð¯i không dùng sÑc. Tuy nhiên chân vçn l¤y gân cÑng lên, h§u môn vçn thót và co lÕi không l½i lä.
g) Vçy tay t× 200, 300, 400, 500, 600, 700 l¥n, d¥n d¥n tång lên t¾i 1,800 l¥n vçy, (1,800 ß¾c ch×ng 30 phút).
h) Phäi có quyªt tâm ðêu ð£n t§p trung vào sñ luy®n t§p, không nôn nóng t§p nhanh, t§p nhi«u vì døc t¯c b¤t ðÕt. Nhßng cûng không tùy ti®n bæa t§p nhi«u, bæa ít ho£c nghï t§p, vì nhß v§y s¨ làm m¤t lòng tin trong luy®n t§p, khó có hi®u quä.

B¡t ð¥u t§p luy®n cûng không nên làm t±n thß½ng các ngón chân (sau bu±i t§p vu¯t ve các ngón chân m²i ngón 9 l¥n). Nôn nóng mu¯n khöi b®nh này mà dùng nhi«u sÑc s¨ không ðem lÕi kªt quä. Có quyªt tâm nhßng phäi t× t× tiªn d¥n m¾i ðúng cách, m¾i kªt quä t¯t. nªu tinh th¥n không t§p trung, tß tß·ng phân tán thì khí huyªt loÕn xÕ, và không chú ý ðªn "trên n£ng, dß¾i nh©" là sai höng.

Khi ðã vçy tay dén 600 l¥n tr· lên th߶ng có trung ti®n (ðánh d¡m), h¡t h½i, và hai chân nhÑc möi, toát m° hôi, m£t nóng b×ng... chï là hi®n tßþng bình th߶ng ð×ng lo ngÕi. Trung ti®n và h¡t h½i là do nhu ðµng cüa ð߶ng ruµt tång lên ð¦y mÕnh c½ nång tiêu hóa. Chân möi là do khí huyªt d°n xu¯ng cho hþp v¾i vû trø là "thiên khinh ð¸a tr÷ng" (trên nh© dß¾i n£ng), ð¤y là qui lu§t sinh hþp v¾i vû trø: Thiên khinh ð¸a tr÷ng.

S· dî b®nh gan là do khí huyªt tÕng gan không t¯t gây nên khí b¸ tích lûy làm cho gan khó bài tiªt, do ðó änh hß·ng ðªn ¯ng m§t và cä tì v¸. Luy®n D¸ch Cân Kinh có th giäi quyªt ðßþc v¤n ð«này, nªu s¾m có trung ti­n là hi®u quä t¯t.

V« b®nh m¡t, luy®n D¸ch Cân Kinh là có th¬ khöi chÑng ðau m¡t ðö v¾i các chÑng ðau m¡t thông th߶ng, c§n th¸, th§m chí ðßþc cä chÑng ðøc thüy tinh th¬ trong nµi kinh có nói m¡t nh¶ huyªt mà nhìn ðßþc, khi khí huyªt không dçn ðªn các bµ ph§n cüa m¡t, do v§y sinh ra các b®nh t§t do m¡t. Ðôi m¡t là bµ ph§n th¸ giác cûng là bµ ph§n quan tr÷ng cüa c½ th¬.

Nhæng phän Ñng khi luy®n D¸ch Cân Kinh

Khi luy®n t§p, c½ th¬ s¨ có nhæng phän Ñng, nhßng t¤t cä ð«u là hi®n tßþng thäi b®nh, không nên lo nghî. Li®t kê 34 phän Ñng thông thßng và còn nhi«u phän Ñng không k¬ hªt ðßþc.

1) Dau bu¯t. 2) Tê dÕi. 3) LÕnh. 4) Nóng. 5) Ð¥y h½i. 6) Sßng. 7) NgÑa. 8) ºa nß¾c giäi. 9) Ra m° hôi. 10) Cäm giác nhß kiªn bò.

11) Gi§t gân, gi§t th¸t. 12) Ð¥u kh¾p xß½ng có tiªng løc cøc. 13) Cäm giác máu chäy d°n d§p. 14) Lông tóc dñng ðÑng. 15) Âm nang to lên. 16) Lßng ðau. 17) Máy m¡t, mi gi§t. 18) Ð¥u n£ng. 19) H½i th· nhi«u, th· d¯c. 20) N¤c.

21) Trung ti®n. 22) Gót chân nhÑc nhß mßng mü. 23) C¥u tr¡ng dß¾i lßÞi. 24) Ðau möi toàn thân. 25) Da cÑng, da dày røng ði (chai chân). 26) S¡c m£t biªn ði. 27) Huyªt áp biªn ð±i. 28) ÐÕi ti®n ra máu. 29) Ti¬u ti®n nhi«u. 30) Nôn, mØa, ho.

31) B®nh t× trong da th¸t bài tiªt ra. 32) Trên ðïnh ð¥u m÷c møt. 33) NgÑa t×ng ch² hay toàn thân. 34) Chäy máu cam.

Các phän Ñng trên ðây là do tr÷c khí bài tiªt ra ngoài c½ th, loÕi tr× các thÑ Ñ ð÷ng g÷i là b®nh t§t. Khi có sñ phän Ñng là có sñ xung ðµt giæa chánh khí và tà khí, nªu ta vçn t§p luy®n s¨ sän sinh các ch¤t b°i b± có lþi cho chánh khí. Ta t§p ðúng cách và làm tång sÑc ð« kháng, nó ð¦y c£n bã trong c½, gan, th¥n kinh và các tª bào khác mà mÕch máu lßu thông bình th߶ng không thäi n±i. Nhß luy®n t§p D¸ch Cân Kinh mà khí huyªt lßu thông m¾i ðßa n±i c£n bã ra ngoài nên sinh ra phän Ñng. V§y không nên lo sþ, cÑ tiªp tøc luy®n t§p nhß th߶ng. Có mµt phän Ñng hi¬n nhiên là khöi mµt cån b®nh, cÑ t§p luy®n ð«u ð£n s¨ ðÕt hi®u quä t¯t.

Luy®n D¸ch Cân Kinh ðÕt ðßþc 4 tiêu chu¦n sau:

- Nµi trung: TÑc là nâng cao khí lên, then ch¯t là ði«u chïnh tÕng phü. Lßu thông khí huyªt. Thông khí s¨ thông su¯t lên ðªn ðïnh ð¥u.

- TÑ trß·ng t¯: TÑc là tÑ chi ph¯i hþp v¾i các ðµng tác theo ðúng nguyên t¡c theo luy®n t§p. TÑ trung tª song song v¾i nµi trung s¨ làm cho tà khí bài tiªt ra ngoài, trung khí d°n xu¯ng, c½ nång sinh sän ngày càng mÕnh.

- Ngû tam phát: Nghîa là 5 trung tâm cüa nhi®t dß¾i ðây hoÕt ðµng mÕnh h½n lúc bình th߶ng. Ðó là Bách hµi: mµt huy®t trên ðïnh ð¥u, Gio cung: huy®t · hai bàn tay, Dûng tuy«n: huy®t · hai gan bàn chân.

Khi luy®n t§p, 5 huy®t này ð«u có phän Ñng và hoàn toàn thông su¯t Nhâm d¯c và 12 kinh mÕch ð«u ðÕt t¾i hi®u quä, nó làm tång c߶ng thân th¬, tiêu tr× các b®nh nan y mà ta không ng¶.

- Løc phü minh : Ðó là ruµt non, ruµt già, m¡t, dÕ dày, bong bóng, tam tiêu s¨ thông su¯t, nghîa là không trì tr®. Løc phü có nhi®m vø thâu nÕp thÑc ån, tiêu hóa, bài tiªt ðßþc thu§n lþi nªu không b¸ trì tr®, Ñ ð÷ng, c½ nång sinh sän có sÑc tiªp, giæ væng trÕng thái bình th߶ng cüa c½ th¬ tÑc là Âm Dß½ng thång b¢ng, c½ th¬ th¸nh vßþng.

Mµt s¯ ði«u c¥n lßu ý khi luy®n t§p

1) S¯ l¥n vçy tay không dß¾i 800 l¥n. T× 800 l¥n lên d¥n 1,800 l¥n (khoäng 30 phút) m¾i t¾i ngßÞng cØa cüa ði«u tr¸. Ng߶i b®nh n£ng có th¬ ng°i mà vçy tay, tuy nhiên phäi nh¾ thót h§u môn và b¤m m߶i ð¥u ngón chân.

2) S¯ bu±i t§p: - Sáng thành tâm t§p mÕnh - Trßa trß¾c khi ån t§p v×a - T¯i trß¾c khi ngü t§p nh©.

3) Có th¬ t§p nhi«u tùy theo b®nh trÕng. Có b®nh nhân nâng s¯ vçy tay t¾i 5, 6 ngàn l¥n trong mµt bu±i t§p. Nªu sau khi t§p th¤y ån ngon ngü t¯t, ti¬u và ðÕi ti®n th¤y ði«u hòa, tinh th¥n tïnh táo, thì chÑng tö s¯ l¥n vçy tay khi luy®n t§p là thích hþp.

4) T¯c ðµ vçy tay. Theo nguyên t¡c thì nên ch§m. Bình th߶ng thì vçy 1,800 l¥n hªt 30 phút. Vçy lúc sau h½i nhanh h½n lúc ð¥u mµt chút, khi ðã thu¥n thì vçy h©p vòng. B®nh nh© thì nên vçy nhanh và dùng sÑc nhi«u h½n. B®nh n£ng thì nên vçy h©p vòng và ch§m, b¾t dùng sÑc. Vçy tay nhanh quá làm cho tim ð§p nhanh mau m®t, mà ch§m quá thì không ðÕt t¾i møc ðích. Vì luy®n t§p là c¥n có mÕch máu lßu thông.

5) Khi vçy tay dùng sÑc nhi«u hay ít (n£ng hay nh©): Vçy tay là môn th¬ døc chæa b®nh chÑ không phäi môn th¬ thao khích bi®t. Ðây là môn th¬ døc m«m dëo, ð£c ði¬m cüa nó là døng ý không dùng sÑc, nhßng nªu vçy tay nh© quá cûng không t¯t, b·i vì b¡p vai không l¡c mÕnh thì lßng và ngñc không chuy¬n ðµng nhi«u, tác døng s¨ giäm ði. Vçy tay không chï có chuy¬n ðµng cánh tay mà chính yªu là chuy¬n ðµng hai b¡p vai. B®nh phong th¤p thì dùng sÑc · mÑc nh© và vçy tay ch§m.

Nói tóm lÕi, ph¥n l¾n tñ mình n¡m væng tình trÕng, phân tích các tri®u chÑng sau khi nghe sñ nh§n xét cüa m÷i ng߶i, tñ mình cäm nh§n sñ biªn chuy¬n trong c½ th¬, nhanh nh©n, h°ng hào, tß½i tïnh hay là x¤u h½n trß¾c. Tñ mình suy nghî r°i quyªt ð¸nh cách cách t§p trên nguyên t¡c là t§p thª nào cho cäm th¤y thoäi mái, d­ ch¸u là ðúng và t¯t nh¤t. Ðông y cho r¢ng ðµng tác nh© là b± ích (ích lþi cho c½ th¬), ðµng tác mÕnh là loÕi bö các ch¤t c£n bã có hÕi cho c½ th¬ (tÑc b®nh t§t). Lý lu§n này ðang ðßþc nghiên cÑu.

6) Khi vçy tay v« phía sau dùng sÑc 7 ph¥n, khi trä tay v« phía trß¾c thuµc v« quán tính còn ch×ng 5 ph¥n.

7) Ъm s¯ l¥n vçy tay : Ъm không phäi ð nh¾ mà có tác døng làm cho ð¥u óc bình tînh, có tác døng t¯t cho não ðßþc cång thÆng và không nghî ngþi lung tung. Chân Âm ðßþc b°i dßÞng.

8) Hoàn cänh khi luy®n t§p (n½i ch¯n): Không có khác bi®t, · n½i ðâu cûng t§p ðßþc, dî nhiên n½i nào có không khí trong lành và yên tînh vçn t¯t h½n.

9) Trßóc và sau khi t§p: Trß¾c khi t§p, ðÑng bình tînh cho tim ðßþc thoäi mái, ð¥u óc ðßþc yên tînh ð¬ chuy¬n hóa v« sinh lý và tâm lý. Ta có th¬ làm nhæng ðµng tác nh© nhàng thoäi mái nhß trong môn khí công. Sau khi t§p cûng phäi bình tînh vê 10 ð¥u ngón tay và 10 ð¤u ngón chân ðü 9 l¥n. Ng߶i không ðü bình tînh nên c¥n chú ý ðªn ði¬m này.

10) Luy®n t§p D¸ch Cân Kinh ðúng phép: Sau khi t§p th¤y ngÑa và bøng nh© nhàng, h½i th ði«u hòa.,m¡t sáng, nß¾c giäi Ña ra nhi«u, ðÕi ti®n d­ dàng, ån ngon ngü t¯t, tinh th¥n tïnh táo, b®nh t§t b¾t d¥n, thì ðó là ðã luy®n t§p D¸ch Cân Kinh ðúng phép. Sau khi t§p, ðÕi ða s¯ th¤y có phän Ñng nhßng v« hi®u quä thì r¤t khác nhau. Nguyên nhân chính là khi t§p, tß thª có thích hþp v¾i ng߶i t§p hay không.

11) Khi t§p c¥n chú ý ðªn các ði¬m sau ðây:

- NØa thân trên buông löng (thßþng hß)
- NØa thân dß¾i giæ ch¡c, cång mÕnh (hÕ thñc)
- Khi tay trä lÕi phía trß¾c, không dùng sÑc (nh©)
- Tay vçy v« phía sau dùng sÑc (n£ng, mÕnh)
- M²i l¥n t§p tång d¥n s¯ l¥n vçy tay
- Tâp ngày 3 bu±i, kiên quyªt tñ chæa b®nh cho mình.

12) Sñ liên quan giæa tinh th¥n và hi®u quä khi t§p luy®n: Hªt lòng tin tß·ng, kiên quyªt t¾i cùng. T§p ðü s¯ l¥n nh¤t ð¸nh, t§p th߶ng xuyên thì hi®u quä r¤t t¯t. Nªu khi t§p khi nghï, không ðü s¯ l¥n t§p nh¤t ð¸nh, trong lòng còn nghi ho£c, b¸ ðµng theo dß lu§n, th¤y phän Ñng lo sþ vµi bö t§p thì nh¤t ð¸nh không kªt quä.

13) Vçy tay có sinh ra b®nh gì không? Có th¬ sinh b®nh do tß thª không ðúng và làm sai nguyên t¡c. Nhßng trong tr߶ng hþp này cûng hÕn hæu không t¾i 1%.

14) Khi t§p phäi tránh ðÑng ð¥u ng÷n gió cä mùa hè lçn mùa ðông.

Tóm lÕi, c¥n lßu tâm vào nhæng ði«u sau:

- Khi t§p, luôn luôn bám ch£t các ngón chân vào m£t ð¤t.

- Thót ho£c co h§u môn th§t mÕnh ð¬ giæ thª "thßþng thß hÕ thñc".

- Vçy tay t× ít t¾i nhi«u và phäi ðÕt 1,800 l¥n m¾i có hi®u quä.

- Khi g£p phän Ñng ð×ng ngÕi, ðó là di­n biªn t¯t, cÑ t§p s¯ l¥n nhß cû. Khi hªt phän Ñng hãy tång s¯ l¥n vçy tay lên.

- Giæ væng lòng tin, kiên trì quyªt tâm tin tß·ng, t§p luy®n t¾i cùng, ch¡c ch¡n s¨ ð¦y lùi các b®nh t§t ta ðang m¡c phäi.

- Luy®n t§p D¸ch Cân Kinh không chï chæa khöi b®nh mà còn là mµt phß½ng pháp phòng b®nh r¤t hæu hi®u.

GHI CHÚ:

Tài li®u D¸ch Cân Kinh này cüa cø lß½ng y TR…N VÅN BÌNH, ng߶i ðã ph± biªn và ðßa tài li®u cho PhÕm Viªt H°ng Lam, 43 tu±i (Giäng viên Hµi H÷a tr߶ng Cao ðÆng Sß PhÕm NhÕc H÷a) ð¬ tñ chæa khöi b®nh.

H°ng Lam b¸ ung thß vòm h÷ng · giai ðoÕn II, lâm vào mµt tình thª bª t¡c. Anh ðã ðßþc cø Bình trao t§p tài li®u luy®n t§p D¸ch Cân Kinh này, và anh ðã luy®n t§p ð¬ tñ chûa b®nh. Ði«u th¥n di®u ðã ðªn, sau 3 tháng luy®n t§p, b®nh cüa anh ðã khöi hÆn và sÑc khoë ngày mµt tång không ng¶ (Tài li®u ðßþc trao ngày 7/2/1989, anh t§p ðªn tháng 5/1989 thì hªt b®nh).

Sau khi hªt b®nh, anh H°ng Lam k¬ lÕi quá trình luy®n t§p chæa b®nh cüa mình cho bÕn bè thân thuµc nghe, ð°ng th¶i anh cûng gi¾i thi®u t§p tài li®u này trên báo Hà Nµi M¾i ð¬ chÑng minh cho ði«u mình ðã k¬ cûng nhß ð¬ cho ð°ng bào cä nß¾c cùng biªt. Tài li®u này ðã trích lÕi t× t¶ báo ðó.

(Cüa nhà vån Vû HÕnh sßu t¥m và nh¶ Bs LQK lên mÕng lß¾i Internet ph± biªn trong thân hæu) (tn).

Tr· V« Trang Nhà Chü Tiªng MÛ