Hoi Viet My - Vietnamese American Council


50 Cách XØ Døng cüa Th¯ng Kê 2000
     

 
 • Quyªt ð¸nh công vi®c tÕi m÷i c¤p chính quy«n
 • B± nhi®m lÕi s¯ ng߶i ðÕi di®n trong HÕ Ngh¸ Vi®n Hoa KÏ
 • Chia nhæng vùng l§p pháp liên bang, ti¬u bang và ð¸a phß½ng
 • Chia nhæng ranh gi¾i khu h÷c chánh
 • HoÕch ð¸nh ngân sách cho m÷i c¤p chính quy«n
 • Phân b¯ h½n $100 tï trong ngân quÛ liên bang và còn h½n næa trong ngân quÛ ti¬u bang
 • Ðánh d¤u khuynh hß¾ng phát tri¬n kinh tª qu¯c gia
 • Dñ ðoán nhu c¥u v« giao thông v§n täi trong tß½ng lai cho m÷i thành ph¥n dân s¯
 • HoÕch ð¸nh d¸ch vø v§n täi công cµng
 • HoÕch ð¸nh b®nh vi®n, vi®n ði«u dßÞng, b®nh xá và ð¸a ði¬m nhæng d¸ch vø y tª khác
 • HoÕch ð¸nh d¸ch vø y tª và giáo døc cho ng߶i tàn t§t
 • Dñ ðoán nhu c¥u gia cß trong tß½ng lai cho m÷i thành ph¥n dân s¯
 • иnh giá thuê mß¾n theo th¸ tr߶ng và cüng c¯ hoÕt ðµng cho vay công b¢ng
 • иnh hß¾ng quÛ phøc vø ng߶i nghèo
 • иnh hß¾ng d¸ch vø cho trë em và ng߶i l¾n chßa thành thÕo Anh ngæ
 • HoÕch ð¸nh chiªn lßþc an toàn công cµng
 • Quy hoÕch ðô th¸
 • Phát tri¬n nông thôn
 • Quy hoÕch vi®c sØ døng ð¤t
 • Phân tích xu hß¾ng ð¸a phß½ng
 • Tìm hi¬u vi®c cung c¤p nhân lñc
 • ¿¾c tính s¯ ng߶i di ch² vì thiên tai
 • Lßþng ð¸nh khä nång lan truy«n b®nh hay lây
 • L§p chß½ng trình h² trþ nhæng gia ðình có lþi tÑc th¤p
 • Phân tích ti«m nång quân sñ
 • TÕo l§p bän ð° ð¬ nhanh chóng ðßa d¸ch vø h² trþ kh¦n c¤p ðªn các gia hµ c¥n giúp ðÞ
 • Quyªt ð¸nh doanh thß½ng
 • Mang hàng hóa và d¸ch vø ðªn th¸ tr߶ng ð¸a phß½ng
 • Thông hi¬u nhu c¥u tiêu thø
 • Thiªt trí c½ s· cho ng߶i tàn t§t, ng߶i cao niên ho£c trë em
 • HoÕch ð¸nh các giáo xÑ
 • Kª hoÕch hóa sän ph¦m
 • Уt ð¸a ði¬m hãng xß·ng và trung tâm phân ph¯i
 • L§p kª hoÕch ð¥u tß và ðánh giá rüi ro tài chánh
 • иnh rõ møc tiêu cµng ð°ng
 • Công b¯ báo cáo kinh tª và th¯ng kê v« Hoa KÏ và dân chúng
 • Tiêu chu¦n cho vi®c khäo sát trong cä lãnh vñc công lçn tß
 • Nghiên cÑu khoa h÷c
 • So sánh sñ phát tri¬n giæa các vùng ð¸a lý khác nhau
 • L§p các bän ð° "thông minh" cho chính phü và c½ s· thß½ng mÕi
 • Nghiên cÑu gia phä (sau nåm 2072)
 • ChÑng minh tu±i tác, liên h® ho£c gia cß (chÑng nh§n do Vån Phòng Th¯ng Kê Dân S¯ c¤p)
 • Ы án tr߶ng h÷c
 • Nghiên cÑu y h÷c
 • Phát trin chß½ng trình giáo døc ng߶i l¾n
 • Dñ trù phß½ng ti®n truy«n thông và nghiên cÑu, dñ trù tin tÑc m¾i
 • Nghiên cÑu l¸ch sØ
 • B¢ng chÑng cho vi®c ki®n tøng v« sØ døng ð¤t, quy«n bö phiªu và c½ hµi bình ðÆng
 • Xác ð¸nh vùng hµi ðü ði«u ki®n ðßþc h² trþ gia cß và cho vay tái thiªt
 • Thu hút các c½ s· thß½ng mÕi m¾i ðªn ti¬u bang và ð¸a phß½ng.
Ðßþc Tài Trþ b·i Funding Provided by Community Foundation Silicon Valley and the California Complete Count Committee
 Tr· v« Trang Nhà Chü Tiªng MÛ
Th¡c M¡c
Các Chæ hay dùng Anh-Vi®t
Ngày nên Nh¾
Tr· v« Trang Th¯ng Kê
Th¯ng Kê 2000 b¢ng-Tiªng MÛ
Cam Kªt Giæ Kín